Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
  

Konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Immunogenetyki

2017-05-22

Dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Zakładzie Immunogenetyki  (1 etat)

I. Wymagania dla kandydatów zgłaszających się do konkursu:
1. Posiadanie stopnia doktora nauk medycznych,
2. Posiadanie dorobku naukowego w postaci:
    a) oryginalnych i poglądowych publikacji w zakresie medycyny lub genetyki,
        w tym w czasopismach z filadelfijskim współczynnikiem wpływu oraz jako
        pierwszy autor,
    b) posterów i wystąpień przedstawionych na zjazdach i konferencjach naukowych,
3.  Doświadczenie w zakresie wdrażania laboratoryjnych metod badawczych,
4. Znajomość zasad kontroli wiarygodności badań laboratoryjnych,
5. Umiejętności praktyczne w zakresie technik sekwencjonowania fragmentów genów SSP i RFLP  do wykrywania mutacji i polimorfizmów genetycznych,
6. Znajomość technik Luminex, HPLC i cytometrii przepływowej,
7. Doświadczenie w kierowaniu laboratorium badawczym,
8. Znajomość zasad inicjowania i koordynacji programów naukowych,
9. Znajomość roli biologii komórki i mechanizmów immunologicznych w patogenezie chorób hematologicznych,
10. Chęć rozwoju naukowego w zakresie immunologii, genetyki i immunogenetyki transplantacyjnej oraz diagnostyki medycznej,
11. Umiejętność przygotowania prezentacji i wykonywania analiz statystycznych przy użyciu oprogramowania komputerowego,
12. Czynna znajomość języka angielskiego.

II. Kandydaci zgłaszający się do konkursu winni złożyć następujące dokumenty:
1. Wniosek do Dyrektora Instytutu o zatrudnienie na stanowisku adiunkta;
2. Kwestionariusz osobowy;
3. Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy naukowej i zawodowej;
4. Wykaz opublikowanych prac wraz z informacją o klasyfikacji punktowej;
5. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów,
6. Kserokopię dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora  nauk medycznych,
7. Wykaz odbytych staży, praktyk zawodowych lub stypendiów naukowych (w kraju i za granicą);
8. Kopie innych posiadanych certyfikatów, ukończenia kursów, szkoleń, uprawnień (w jęz. polskim lub angielskim);
9. Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego;
10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji;
11. Oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

III. Zgłoszenia na konkurs należy składać w:
      Dziale Spraw Pracowniczych, Płac i Spraw Socjalnych
      Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
      ul. Indiry Gandhi 14
      02-776 Warszawa

      Termin składania dokumentów upływa w dniu 2.06.2017 r. o godz. 15.00
      Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 14.06.2017 r.
      
      Dyrektor
      Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
      Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha

Wróć