Działalność naukowa

Przedmiotem działalności naukowej Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie hematologii, transfuzjologii i dyscyplin pokrewnych oraz  upowszechnianie, wdrażanie i przystosowywanie ich wyników do potrzeb praktyki.
Działalność naukowa Instytutu Hematologii i Transfuzjologii finansowana jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz dofinansowana ze środków własnych Instytutu.

W ramach „Planu Naukowego Instytutu Hematologii i Transfuzjologii na 2016 rok”, realizujemy 65 prac naukowych zgrupowanych w 4 tematach głównych:

Temat 1 - Hematologia a zdrowie publiczne
Temat 2 - Bezpieczna krew
Temat 3 - Komórkowe i molekularne składniki krwi w stanach zdrowia i choroby
Temat 4 - Specjalistyczne metody diagnostyki i terapii chorób krwi

Aktualnie w Instytucie prowadzone są następujące projekty badawcze:

Projekt badawczy EPTHERON pt. Terapie epigenetyczne w onkologii". Współpraca w ramach Konsorcjum. Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED.
Okres realizacji: 01.01.2015 - 31.12.2017r.

Projekt badawczy ONCOTRAIL pt. "„Badania przedkliniczne i kliniczne nad przeciwnowotworowym działaniem nowej cząsteczki, pochodnej TRAIL, ukierunkowanej na sygnalizację śmierci komórki - powołanie krajowego ośrodka badań klinicznych wczesnej fazy w onkologii”. Współpraca w ramach Konsorcjum. Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED.
Okres realizacji: 01.09.2015 - 31.08.2018r.

Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki (NCN) "Wpływ mutacji aktywujących BRAF na nadekspresję immunoregulacyjnych cząstek Gal1 i PD-L1 w czerniaku”
Kierownik: lek. med. Maja Wasylecka - Morawiec
Okres realizacji: 01.10.2015 - 30.09.2017r.

Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki (NCN) "Integralność białek kompleksu ligazy E3 ubikwityny jako biomarker odpowiedzi na leczenie immunomodulujące u chorych na szpiczaka plazmocytowego".
Kierowinik: prof. dr hab. n. med. Ewa Lech - Marańda
Okres realizacji: 25.02.2015-24.02.2018r.

Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki (NCN) "Identyfikacja kluczowych efektorów szlaku sygnałowego kinazy SYK prowadząca do zahamowania apoptozy i różnicowania komórek ostrej białaczki szpikowej (OBSz)" .
Kierowinik: mgr Anna Polak
Okres realizacji: 3.09.2014-2.09.2017r.

Grant "Cyfrowe laboratorium badań naukowych w hematoonkologii". Projekt finansowany przez Unię Europejską z Narodowego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Umowy nr POIG.02.03.00-14-111/13.
Kierownik: dr n. med. Anna Szumera - Ciećkiewicz
Okres realizacji: 20.10.2014- 31.12.2015r.

Grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), Projekt Team: “Tumor suppressor function of FOXO1 in diffuse large B-cell lymphomas: mechanisms of regulation and personalized rational targeting strategies”.
Kierownik: prof. Przemysław Juszczyński
Okres realizacji: 1.08.2011-30.06.2015r.

Grant PREVFNAIT: „Prevention of foetal/neonatal alloimmune thrombocytopenia (FNAIT) in Polish new-borns”. Projekt finasowany ze środków Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Norweskiego Mechanizmu  Finansowego na lata 2009-2014, w ramach Umowy Projektu nr Pol-Nor/203111/69/2013 
Kierownik: prof. Ewa Brojer
Okres realizacji: 01.10.2013 -31.03.2017r.

Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki (NCN) „Kinazy PIM jako nowy, racjonalny cel terapeutyczny w nowotworach układu chłonnego"
Kierownik: prof. Przemysław Juszczyński
Okres realizacji: 21.12.2011-20.06.2015r.

Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki (NCN) „Identyfikacja i celowana interwencja w molekularne mechanizmy warunkujące oporność na leki w B-komórkowej ostrej białaczce limfoblastycznej u dorosłych”.
Kierownik: prof. Przemysław Juszczyński
Okres realizacji: 16.12.2011-15.06.2015r.

Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki (NCN) „Wpływ zakresu rozbieżności sekwencji genetycznej haplotypów głównego kompleksu zgodności tkankowej (MHC) pomiędzy dawcą i biorcą krwiotwórczych komórek macierzystych na zdrowienie oraz bezpośrednie i odległe powikłania potransplantacyjne”.
Kierownik projektu: prof. Jacek Nowak
Okres realizacji: 17.05.2010-16.05.2013r.