Szpiczak plazmocytowy/ mnogi

Leczenie nawrotu szpiczaka


Jeśli szpiczak plazmocytowy powrócił, można ponownie próbować tego samego leczenia, które miało pierwotnie kontrolować chorobę. Zależy to od rodzaju początkowego leczenia i czasu trwania remisji.

Jeśli tego samego leczenia nie można zastosować należy wykorzystać inne opcje lecznicze, które przedstawi Państwu lekarz.

Można rozważyć następujące możliwości:

• terapia wysokodawkowa i przeszczep komórek macierzystych,
• stosowanie Talidomidu
• stosowanie Bortezomibu (Velcade ®)
• stosowanie Lenalidomidu (Revlimid ®)
sterydy

 

Lenalidomid (Revlimid ®)

Lek o nazwie Lenalidomid (Revlimid ®) pomaga kontrolować szpiczaka nawrotowego. Należy do grupy leków immunomodulacyjnych ™, które działają w sposób podobny do działania Talidomidu. Lenalidomid podawany jest w postaci kapsułki, raz na dobę przez trzy tygodnie, po czym następuje tydzień przerwy.

Do istotnych objawów ubocznych zaliczamy: podwyższone ryzyko zakażenia ze względu na niższą liczbę białych krwinek, niedokrwistość i ewentualne siniaczenie lub krwawienia z powodu niskiej liczby płytek krwi.
Rzadkie objawy uboczne to: zaparcia, wysypka i senność. Podawany w kombinacji z deksametazonem, zwiększa ryzyko tworzenia zakrzepów w kończynach dolnych. Można to ryzyko zmniejszyć przyjmując leki rozrzedzające krew. 

Stosowanie Lenalidomidu w połączeniu z deksametazonem u pacjentów z nawrotem szpiczaka, wobec których już wcześniej zastosowano przynajmniej dwie różne metody leczenia, zostało zatwierdzone przez NFZ jako leczenie w ramach „chemioterapii niestandardowej” (podanie leku wymaga uprzedniej zgody NFZ).

 

Ostatnia aktualizacja – 2.2014.
Następna aktualizacja – 2015 r.

 

® Macmillan Cancer Support [2010].
Niniejsza publikacja oparta jest na informacji opublikowanej na stronie www.macmillan.org.uk przez Macmillan Cancer Support, 89 Albert Embankment, London SE1 7UQ, United Kingdom. Macmillan nie ponosi odpowiedzialności za dokładność niniejszego tłumaczenia, ani za kontekst, w jakim treści te się ukazują. Pełną odpowiedzialność za tłumaczenie ponosi Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, Warszawa, Polska.