Praca w Instytucie

Młody Lider zespołu badawczego

Instytut Hematologii i Transfuzjologii  w Warszawie

zatrudni

Młodego Lidera zespołu badawczego

w projekcie pt. "Label-free and rapid optical imaging, detection and sorting of leukemia cells" realizowanym w ramach programu TEAM - NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Więcej

Instytut Hematologii i Transfuzjologii poszukuje kandydata na stanowisko: ASYSTENTA

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

Informowanie potencjalnych dawców o zasadach włączenia się do rejestru Ośrodka Dawców Szpiku IHiT.

 • Wprowadzaniem danych dawców KK do rejestru ODS i zachowaniem poufności.
 • Organizacja i udział w wyjazdowych akcjach rekrutacyjnych.
 • Koordynacja wykonywania badań dawców KK na etapie rekrutacji.
 • Koordynacja transportu próbek pobranych od dawców KK – współpraca z RCKiK, Zakładem    Immunogenetyki IHiT oraz zewnętrznym MLD.
 • Zbieranie, kompletowanie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej dawców zarejestrowanych w ODS.
 • Archiwizacja próbek krwi pobranych od kandydatów na dawców i dawców ODS.
 • Przyjmowanie zaleceń z Poltansplantu na procedury u dawców KK z zasobów ODS IHiT.
 • Koordynacja wykonywania badań uzupełniających u wskazanych przez Poltransplant dawców KK – współpraca z Poltransplantem, innymi ODS, Zakładami: Immunogenetyki, Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej oraz Wirusologii.
 • Koordynacja kontaktów ze wskazanymi przez Poltansplant dawcami wytypowanymi    do pobrania KK; wysyłania wezwań, nadzór nad zbieraniem i archiwizacją dokumentacji.
 • Koordynacja badań kwalifikacyjnych u dawców wytypowanych do pobrania KK – współpraca z Poltransplantem, innymi ODS, Ośrodkami Pobierającymi.   
 • Kontakty z Ośrodkami Transplantacyjnymi krajowymi i zagranicznymi
 • Koordynacja ostatecznej kwalifikacji dawcy i pobrania KK na terenie IHiT oraz zewnętrznego Ośrodka Pobierającego
 • Koordynacja transportu pobranych preparatów KK do Ośrodków Transplantacyjnych krajowych i zagranicznych
 • Koordynacja opieki zdrowotnej nad dawcami KK po pobraniu KK- wysyłanie wezwań, nadzór nad zbieraniem i archiwizacją dokumentacji
 • Odbiór faktur od podmiotów współpracujących z ODS i przekazywanie ich do Działu Finansowego IHiT.
 • Przygotowywanie i aktualizacja materiałów promujących oddawanie szpiku / komórek krwiotwórczych dla niespokrewnionych biorców oraz informacji o możliwości przystąpienia do Rejestru Dawców Szpiku prowadzonego przez ODS IHiT.
 • Zastępowanie koordynatora ODS.
 • Uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez IHiT.
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi IHiT i jednostkami zewnętrznymi, w ramach obowiązków, bądź na zlecenie kierownika ODS.


Wymagania:

 • Wykształcenie medyczne, biologiczne lub biotechnologiczne
 • Znajomość języka angielskiego
 • Znajomość obsługi komputera
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Wykonywanie zadań z należytą starannością (dokładność, skrupulatność)Oferujemy:

 • Umowę na zastępstwo z perspektywą stałego zatrudnienia
 • Ciekawą pracę w przyjaznej atmosferze


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (wyłącznie CV i list motywacyjny) listownie na adres:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dział Spraw Pracowniczych, Płac i Spraw Socjalnych
Ul. Indiry Gandhi 14
02-776 Warszawa
(REKRUTACJA – ASYSTENT ODS.)

lub
na adres mailowy: rekrutacja@ihit.waw.pl

Prosimy o dopisanie i dołączenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)".

Instytut zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Informujemy, że nie zwracamy przesłanych dokumentów.


Instytut Hematologii i Transfuzjologii poszukuje kandydata na stanowisko: specjalisty ds. zamówień publicznych

Liczba lub wymiar etatu: 1/1

Główne obowiązki:

1)       znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy oraz innych ustaw towarzyszących ustawie Prawo zamówień publicznych;

2)       udział w pracy komisji przetargowej i czuwanie nad prawidłowością przebiegu procedur wyboru ofert;

3)       opracowywanie treści ogłoszeń o planowanych przetargach i zamieszczanie ich zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych;

4)       prowadzenie pełnej obsługi procedur przetargowych z wyłączeniem opisu przedmiotu zamówienia, określenia specyficznych warunków udziału w postępowaniu w zakresie przedmiotu zamówienia, określenia istotnych postanowień umowy dotyczących terminów, dostaw, płatności i potrzeb użytkowników;

5)       zapewnienie merytorycznej zasadności opracowywanych dokumentów w zakresie realizacji postępowań przetargowych;

6)       udział w pracach dotyczących planowania zamówień publicznych;

7)       znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy oraz innych ustaw towarzyszących ustawie Prawo zamówień publicznych;

8)       udział w pracy komisji przetargowej i czuwanie nad prawidłowością przebiegu procedur wyboru ofert;

9)       opracowywanie treści ogłoszeń o planowanych przetargach i zamieszczanie ich zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych;

10)   prowadzenie pełnej obsługi procedur przetargowych z wyłączeniem opisu przedmiotu zamówienia, określenia specyficznych warunków udziału w postępowaniu w zakresie przedmiotu zamówienia, określenia istotnych postanowień umowy dotyczących terminów, dostaw, płatności i potrzeb użytkowników;

11)   zapewnienie merytorycznej zasadności opracowywanych dokumentów w zakresie realizacji postępowań przetargowych;

12)   udział w pracach dotyczących planowania zamówień publicznych;

Wykształcenie:

 • wyższe
 • ukończone podyplomowe studia z zakresu zamówień publicznych lub kursy/szkolenia z zamówień publicznych.
 • Doświadczenie zawodowe – co najmniej rok na samodzielnym stanowisku związanym z obsługą zamówień publicznych i przygotowywaniem umów cywilnoprawnych dotyczących obrotu gospodarczego.

Wymagania konieczne:

 • umiejętność obsługi komputera (aplikacje biurowe: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny; programy prawnicze; poczta elektroniczna).

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w sporządzaniu umów cywilnoprawnych dotyczących obrotu gospodarczego,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (CV) i list motywacyjny wraz z określeniem oczekiwań płacowych netto,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia: (dotyczy kandydatów zakwalifikowanych na rozmowę wstępną)

 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Treść zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

 

Aplikację należy składać w terminie do: 30.06.2019 r.

pod adresem: Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

02-776 Warszawa
ul. Indiry Gandhi 14

z dopiskiem „rekrutacja – specjalista ds. zamówień publicznych” lub na adres email : ilopacinska@ihit.waw.pl

 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Hematologii i Transfuzjologii z siedzibą w Warszawie, przy ul. Indiry Gandhi 14.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa  jest Pan Michał Mrówka e-mail: iodo@ihit.waw.pl
 3. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
 • dla celów rekrutacji - w przypadku zgody na przetwarzanie jedynie na potrzeby obecnej rekrutacji - przez okres jej trwania,
 • dla celów rekrutacji - w przypadku zgody dla obecnej i przyszłych rekrutacji - przez okres 12 miesięcy,
 • dla celów archiwalnych - na potrzebę ochrony przed roszczeniami - przez okres przedawnienia Pani/Pana roszczeń związanych z przebiegiem procesu rekrutacyjnego.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez dostawców systemów IT, z którymi współpracuje Administrator w zakresie pozyskiwania kandydatów do pracy.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy  o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Instytut Hematologii i Transfuzjologii zatrudni Rejestratorkę medyczną/Kierownika rejestracji do pracy w poradni IHiT

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie

 • doświadczenie na podobnym stanowisku

 • umiejętność rozliczania procedur medycznych oraz kart DiLO

 • komunikacja i umiejętność współpracy w zespole

 • w zakresie obowiązków kierownika rejestracji dodatkowo organizacja pracy oraz nadzór nad rejestracją poradni Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,

 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji,

 • umowę o pracę na pełen etat

 • przyjazne warunki pracy.


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie (CV i list motywacyjny) na adres mailowy: rekrutacja@ihit.waw.pl ;

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Informujemy, że nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji”

Instytut Hematologii i Transfuzjologii poszukuje kandydata na stanowisko: Technika analityki medycznej

Zakres obowiązków:

 • Przyjmowanie i rejestrowanie próbek materiału przysłanego do badania do Pracowni
 • Wykonywanie wszystkich czynności technicznych prowadzących do wykonania preparatu histopatologicznego, a w szczególności:

             a/ podstawowe oraz dodatkowe barwienia histochemiczne i immunohistochemiczne
             b/ zatapianie materiału histopatologicznego w bloki parafinowe i krojenie preparatów
             c/ przygotowanie wykorzystanego materiału do utylizacji
             d/ prowadzenie archiwum preparatów, bloczków itp.
             e/ prowadzenie magazynu odczynników
             f/ przygotowywanie odczynników chemicznych i właściwe ich przechowywanie

 • Obsługa systemu laboratoryjnego
 • Prowadzenie dokumentacji

Wymagania:

 • Posiadanie tytułu zawodowego technika analityki medycznej i co najmniej 5 letni staż pracy w zawodzie lub
 • Posiadanie wykształcenia wyższego i tytułu magistra na kierunku analityka medyczna, biologia lub biotechnologia
 • Znajomość technik stosowanych w histopatologii: podstawowych i specjalnych

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Ciekawą pracę w zespole diagnostyczno-naukowym


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (wyłącznie CV i list motywacyjny) najpóźniej do dnia 15.06.2019r. na adres mailowy: diaghem@ihit.pl

Prosimy o dopisanie i dołączenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji .
Instytut zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Informujemy, że nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Praca dla pielęgniarek

Instytut Hematologii i Transfuzjologii zatrudni osoby do pracy na następujące stanowiska:

 • Pielęgniarka instrumentariuszka na Bloku Operacyjnym. Wymagane kwalifikacje: Specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku pielęgniarki instrumentariuszki
 • Pielęgniarka „endoskopowa”– system pracy jednozmianowy ( 7,35) Wymagane kwalifikacje: kurs specjalistyczny z zakresy endoskopii, istnieje możliwość odbycia kursu po podjęciu pracy
 • Pielęgniarka zabiegowa - system pracy jednozmianowy ( 7,35)
 • Pielęgniarka – Oddział Leczenia Dziennego - system pracy jednozmianowy ( 7,35)Wymagane kwalifikacje - doświadczenie zawodowe w stacjonarnej opiece nad pacjentem.
 • Pielęgniarka – system pracy zmianowy (12 godzin) -- doświadczenie zawodowew stacjonarnej opiece nad pacjentem.
 • Salowa

Oferujemy stabilne zatrudnienie na umowę o pracę oraz możliwość rozwoju zawodowego poprzez system szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych.
CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (t.j. DZ. U. z 2016r. poz.922 z póź. zm.)” prosimy przesyłać na adres e-mail: bwlodarczyk@ihit.waw.pl;

Praca dla diagnosty laboratoryjnego z aktualnym PWZDL

Zakład Wirusologii (Pracownia Wirusologii Klinicznej) w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie poszukuje diagnostę laboratoryjnego z aktualnym PWZDL/mgr biologii na pełny etat , umowa o pracę na zastępstwo .

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV

na adres mailowyrekrutacja@ihit.waw.pl ; akalinska@ihit.waw.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Informujemy, że nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji”

Kierownik Oddziału Chorób Układu Krwiotwórczego w Klinice Hematologii

Instytut Hematologii i Transfuzjologii zatrudni lekarza na stanowisku:

Kierownika Oddziału Chorób Układu Krwiotwórczego w Klinice Hematologii.

Więcej

Kierownik Oddziału Chorób Układu Chłonnego w Klinice Hematologii

Instytut Hematologii i Transfuzjologii zatrudni lekarza na stanowisku:

Kierownika Oddziału Chorób Układu Chłonnego w Klinice Hematologii

Więcej

Lekarz ze specjalizacją z transfuzjologii klinicznej

Instytut Hematologii i Transfuzjologii poszukuje:

Lekarza ze specjalizacją z transfuzjologii klinicznej


Więcej

Pracownik gospodarczy

Instytut Hematologii i Transfuzjologii poszukuje osoby na stanowisko:

Pracownika gospodarczego.


Więcej

Pracownik gospodarczy

Instytut Hematologii i Transfuzjologii poszukuje osoby na stanowisko:

Pracownik gospodarczy.


Więcej

Praca dla specjalisty ds. pracowniczych

Opis stanowiska:

 • prowadzenie spraw związanych z rekrutacją, zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników Instytutu (forma zatrudnienia: umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, umowy kontraktowe),
 • kompleksowe przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji kadrowej zatrudnionych w Instytucie pracowników,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy pracowników medycznych i administracyjnych, monitorowanie absencji.

Wymagania:

 • znajomość prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz przepisów podatkowych,
 • wykształcenie min średnie,
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych  ZUS,   sprawozdań GUS i PFRON,
 • mile widziana znajomość programu kadrowo-płacowego OPTIMED HR, specyfiki obsługi kadrowej ochrony zdrowia
 • wskazane doświadczenie w pracy  na samodzielnym stanowisku w obszarze kadr w jednostce ochrony zdrowia,
 • bardzo dobra znajomość obsługi MS Office, w szczególności  Excel,
 • dokładność, samodzielność i rzetelność w wywiązywaniu się z powierzonych zadań,
 • umiejętność organizowania pracy własnej i ustalania priorytetów zadań do wykonania,
 • wysoka kultura osobista i rzetelność.

 Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności,
 • umowę o pracę na pełen etat
 • przyjazne warunki pracy i miły zespół.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie (CV i list motywacyjny)  oraz oczekiwania finansowe brutto

na adres mailowy: rekrutacja@ihit.waw.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Informujemy, że nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji”

Więcej

konkurs na stanowisko Badawczo-techniczne

Dyrektor

Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko

Badawczo-techniczne

w Zakładzie Hematologii Eksperymentalnej

I. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

1. posiadać wykształcenie (stopień magistra lub magistra inżyniera) z zakresu  biologii, biotechnologii, chemii lub kierunków pokrewnych

2. posiadać doświadczenie w pracy laboratoryjnej i/lub przy realizacji projektów badawczych z obszaru nauk biologicznych; pożądane doświadczenie przy realizacji badań z obszaru onkologii/onkohematologii

3. Pożądane autorstwo/współautorstwo publikacji naukowych dokumentujących osiadane doświadczenie

4. Posiadać znajomość języka angielskiego.

II. Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają następujące dokumenty:

1. list motywacyjny;

2. życiorys uwzględniający pracę naukową i zawodową;

3. kwestionariusz osobowy;

4. kserokopię dyplomu ukończenia studiów;

5. List rekomendacyjny od poprzedniego przełożonego

6. kopie posiadanych dyplomów specjalizacji, certyfikatów językowych ukończenia kursów, szkoleń zawodowych i naukowych

III. Zgłoszenia na konkurs należy składać w:

Dziale Spraw Pracowniczych, Płac i Spraw Socjalnych

Instytutu Hematologii i Transfuzjologii   

ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa

Termin składania dokumentów upływa w dniu 10.04.2019 r. do godz. 15.30 Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 19.04.2019 roku.

 

Dyrektor

Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda

Więcej

Konkurs na stanowisko naukowe

Dyrektor

Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA

w Klinice Hematologii

I. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

1. posiadać prawo wykonywania zawodu lekarza medycyny;

2. posiadać specjalizację z chorób wewnętrznych i/lub hematologii;

 1. posiadać przynajmniej stopień doktora nauk medycznych;
 2. Wykazywać się aktywnością naukową w zakresie onkohematologii, udokumentowaną publikacjami naukowymi i doniesieniami konferencyjnymi
 3. posiadać czynną znajomość języka obcego.

II. Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają następujące dokumenty:

1. list motywacyjny;

2. życiorys uwzględniający pracę naukową i zawodową;

3. kwestionariusz osobowy;

4. wykaz opublikowanych prac pełnotekstowych i doniesień zjazdowych z ostatnich 5 lat, zgodnie ze wzorem - Zał. Nr 1;

5. kserokopię dyplomu lekarza;

6. kserokopię prawa wykonywania zawodu lekarza;

7. kserokopię dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora;

8. kopie posiadanych dyplomów specjalizacji lub tytułu specjalisty, certyfikatów językowych ukończenia kursów, szkoleń, uprawnień.

III. Zgłoszenia na konkurs należy składać w:

Dziale Spraw Pracowniczych, Płac i Spraw Socjalnych

Instytutu Hematologii i Transfuzjologii   

ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa

Termin składania dokumentów upływa w dniu 10.04.2019 r. do godz. 15.30 Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 19.04.2019 roku.

 

Dyrektor

Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda

Ogłoszenie o pracę dla Kierownika Oddziału Chorób Układu Chłonnego w Klinice Hematologii

Instytut Hematologii i Transfuzjologii zatrudni lekarza na stanowisku Kierownika Oddziału Chorób Układu Chłonnego w Klinice Hematologii.
Wymagania: specjalizacja z hematologii, stopień naukowy - co najmniej doktor nauk medycznych, doświadczenie w kierowaniu zespołami naukowo-klinicznymi, dorobek naukowy w dziedzinie hematoonkologii.
CV wraz z życiorysem naukowym, listą publikacji oraz informacją o realizowanych projektach naukowych i aktywności w towarzystwach naukowych prosimy kierować na adres: rekrutacja@ihit.waw.pl

Instytut Hematologii i Transfuzjologii zatrudni osoby do pracy na stanowiska: Pielęgniarka instrumentariuszka na Bloku Operacyjnym, Pielęgniarka, Pielęgniarka anestezjologiczna, Salowa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii zatrudni osoby do pracy na następujące stanowiska:

 • Pielęgniarka instrumentariuszka na Bloku Operacyjnym

Wymagane kwalifikacje: Specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego (albo w trakcie kształcenia) lub dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku pielęgniarki instrumentariuszki

 • Pielęgniarka "endoskopowa " – system pracy jednozmianowy ( 7,35)

Wymagane kwalifikacje: kurs specjalistyczny z zakresu endoskopii

 • Pielęgniarka zabiegowa
 • Pielęgniarka  - Oddział Leczenia Dziennego – system pracy jednozmianowy ( 7,35)
 • Wymagane kwalifikacje: doświadczenie zawodowe w stacjonarnej opiece nad pacjentem

Wymagane kwalifikacje: doświadczenie zawodowe w stacjonarnej opiece nad pacjentem.

Oferujemy stabilne zatrudnienie na umowę o pracę oraz możliwość rozwoju zawodowego poprzez system szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych.

CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. DZ. U. z 2016r. poz.922 z póź. zm.)” prosimy przesyłać na adres e-mail: bwlodarczyk@ihit.waw.pl; Tel. 22 3496242, adres: ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa (Ursynów)

Instytut Hematologii i Transfuzjologii zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie urologii

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (wyłącznie CV) pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@ihit.waw.pl

Prosimy o dopisanie i dołączenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Instytut zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Informujemy, że nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii zatrudni Specjalistę ds. płac / Referenta

Opis stanowiska:

 • obsługa płacowa pracowników Instytutu badawczego, w tym:
 • naliczanie wieloskładnikowych wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie raportów, analiz i rozliczeń dotyczących wynagrodzeń,
 • sporządzanie deklaracji PIT, ZUS , GUS , PFRON,
 • prowadzenie korespondencji z instytucjami ZUS, US, GUS, PFRON, w zakresie obsługi wynagrodzeń pracowniczych,
 • wystawianie dokumentów i zaświadczeń dla pracowników, w tym RP-7,
 • realizacja zajęć komorniczych, alimentacyjnych i innych


Wymagania:

 • wykształcenie średnie, mile widziane wyższe,
 • doświadczenie na analogicznym stanowisku,
 • praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ustawy
 • o  podatku dochodowym  od osób fizycznych,
 • praktyczna znajomość obsługi programu Płatnik, programów kadrowo-płacowych,
 • dobra znajomość programu Excel,
 • mile widziana znajomość zasad księgowania oraz doświadczenie w służbie zdrowia i instytutach badawczych.


Oferujemy

 • pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • stabilne warunki pracy – umowa o pracę
 • pracę w Instytucie badawczym


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji z określeniem oczekiwań finansowych brutto (wyłącznie CV i list motywacyjny) pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@ihit.waw.pl. z dopiskiem „rekrutacja – specjalista ds.płac/referent”

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
Instytut zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Informujemy, że nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii poszukuje kandydata na stanowisko: specjalisty/starszego specjalisty ds. zamówień publicznych

Wymiar etatu: 1/1

Główne obowiązki:
1)    znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy oraz innych ustaw towarzyszących ustawie Prawo zamówień publicznych;
2)    udział w pracy komisji przetargowej i czuwanie nad prawidłowością przebiegu procedur wyboru ofert;
3)    opracowywanie treści ogłoszeń o planowanych przetargach i zamieszczanie ich zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych;
4)    prowadzenie pełnej obsługi procedur przetargowych z wyłączeniem opisu przedmiotu zamówienia, określenia specyficznych warunków udziału w postępowaniu w zakresie przedmiotu zamówienia, określenia istotnych postanowień umowy dotyczących terminów, dostaw, płatności i potrzeb użytkowników;
5)    zapewnienie merytorycznej zasadności opracowywanych dokumentów w zakresie realizacji postępowań przetargowych;
6)    udział w pracach dotyczących planowania zamówień publicznych;
7)    inne zadania związane z udzielaniem zamówień publicznych.

Wykształcenie:
•    wyższe
•    ukończone podyplomowo studia z zakresu zamówień publicznych lub kursy zamówień publicznych.
•    Doświadczenie zawodowe – co najmniej dwuletnie na samodzielnym stanowisku związanym z obsługą zamówień publicznych i przygotowywaniem umów cywilnoprawnych dotyczących obrotu gospodarczego.

Wymagania konieczne:
•    umiejętność obsługi komputera (aplikacje biurowe: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny; programy prawnicze; poczta elektroniczna).

Wymagania pożądane:
•    doświadczenie w sporządzaniu umów cywilnoprawnych dotyczących obrotu gospodarczego,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•    życiorys (CV) i list motywacyjny wraz z określeniem oczekiwań płacowych netto,
•    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Treść zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Kopie innych dokumentów i oświadczenia: (dotyczy kandydatów zakwalifikowanych na rozmowę wstępną)
•    kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
•    oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Aplikację należy składać w terminie do: 22.03.2019 r.
pod adresem: Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
02-776 Warszawa
ul. Indiry Gandhi 14
z dopiskiem „rekrutacja – specjalista ds. zamówień publicznych” lub na adres email : rekrutacja@ihit.waw.pl

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1.    Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Hematologii i Transfuzjologii z siedzibą w Warszawie, przy ul. Indiry Gandhi 14.
2.    Inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa  jest Pan Michał Mrówka e-mail: iodo@ihit.waw.pl
3.    Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
4.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
•    dla celów rekrutacji - w przypadku zgody na przetwarzanie jedynie na potrzeby obecnej rekrutacji - przez okres jej trwania,
•    dla celów rekrutacji - w przypadku zgody dla obecnej i przyszłych rekrutacji - przez okres 12 miesięcy,
•    dla celów archiwalnych - na potrzebę ochrony przed roszczeniami - przez okres przedawnienia Pani/Pana roszczeń związanych z przebiegiem procesu rekrutacyjnego.
5.    Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez dostawców systemów IT, z którymi współpracuje Administrator w zakresie pozyskiwania kandydatów do pracy.
6.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
7.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy  o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 Instytut Hematologii i Transfuzjologii poszukuje kandydata na stanowisko: magazyniera

Wymiar etatu: 1/1

Główne obowiązki:
• przyjmowanie dostarczonego towaru,
• sterowanie zapasami magazynowymi,
• sprawdzanie dat ważności,
• przygotowywanie towarów do wysyłki,
• składanie zamówień do wykonawców, 
• bieżące monitorowanie zapasów magazynowych,
• przyjmowanie i realizacja reklamacji,
• konserwowanie urządzeń i przyrządów magazynowych,
• współpraca z dostawcami,
• obsługiwanie magazynowych systemów informacyjnych,
• sprawdzanie zgodności dostarczonego towaru z dokumentacją,
• zabezpieczanie towaru w magazynie.

Oczekiwania wobec kandydata:
• wykształcenie średnie techniczne lub średnie ekonomiczne,
• stan zdrowia, pozwalający na pracę przy wysokich regałach, noszenie kartonów po schodach itp. zdarzeniach występujących w magazynie,
• dobra znajomość pracy z komputerem – występowanie programu magazynowo - materiałowego,
• znajomość dokumentów związanych z obrotem materiałowym, FV dokumentów przychodu, rozchodu, zmiany magazynowej),
• współodpowiedzialność materialna,
• wskazana praktyczna znajomość pracy w magazynie- co najmniej roczne doświadczenie (w branży medycznej mile widziane).

Cechy osobowościowe:
• rzetelność
• odpowiedzialność,
• uczciwość,
• komunikatywność,
• spostrzegawczość  i podzielność uwagi.

Osoba przyjęta do pracy przejdzie szkolenia zawodowe, organizowane na terenie Instytutu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys (CV) i list motywacyjny wraz z określeniem oczekiwań płacowych netto,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Treść zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).


Kopie innych dokumentów i oświadczenia: (dotyczy kandydatów zakwalifikowanych na rozmowę wstępną)
• kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Aplikację należy składać w terminie do: 22.03.2019 r.
pod adresem: Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
02-776 Warszawa
ul. Indiry Gandhi 14
z dopiskiem „rekrutacja – magazynier” lub na adres email : rekrutacja@ihit.waw.pl

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Hematologii i Transfuzjologii z siedzibą w Warszawie, przy ul. Indiry Gandhi 14.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa  jest Pan Michał Mrówka e-mail: iodo@ihit.waw.pl
3. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
 • dla celów rekrutacji - w przypadku zgody na przetwarzanie jedynie na potrzeby obecnej rekrutacji - przez okres jej trwania,
 • dla celów rekrutacji - w przypadku zgody dla obecnej i przyszłych rekrutacji - przez okres 12 miesięcy,
 • dla celów archiwalnych - na potrzebę ochrony przed roszczeniami - przez okres przedawnienia Pani/Pana roszczeń związanych z przebiegiem procesu rekrutacyjnego.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez dostawców systemów IT, z którymi współpracuje Administrator w zakresie pozyskiwania kandydatów do pracy.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy  o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 

Instytut Hematologii i Transfuzjologii zatrudni Lekarza specjalistę w dziedzinie hematologii w Poradni Chorób Krwi (ul. Chocimska 5)

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (wyłącznie CV) pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@ihit.waw.pl

Prosimy o dopisanie i dołączenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji".

Instytut zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Informujemy, że nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii poszukuje kandydata na stanowisko: Diagnosty Laboratoryjnego

 

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie analiz laboratoryjnych( zakres: ocena rozmazów krwi  obwodowej, ocena mielogramów, wykonywanie barwień cytochemicznych)

 • Obsługa systemu laboratoryjnego

 • Prowadzenie dokumentacji

 Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe

 • Czynne prawo wykonywania zawodu

 • Znajomość procedur laboratoryjnych

 • Dyspozycyjność, samodzielność, dyscyplina pracy, umiejętność pracy w zespole

 • Inicjatywa i zaangażowanie, otwartość na wprowadzanie nowych metod diagnostycznych

 • Umiejętność korzystania z komputera

 • Umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • Umowę o pracę

 • Ciekawą pracę w zespole diagnostyczno – naukowym

 • Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (wyłącznie CV i list motywacyjny)

na adres mailowy: diaghem@ihit.waw.pl

Prosimy o dopisanie i dołączenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji .

Instytut zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Informujemy, że nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie analiz laboratoryjnych( zakres: ocena rozmazów krwi  obwodowej, ocena mielogramów, wykonywanie barwień cytochemicznych)

 • Obsługa systemu laboratoryjnego

 • Prowadzenie dokumentacji

 Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe

 • Czynne prawo wykonywania zawodu

 • Znajomość procedur laboratoryjnych

 • Dyspozycyjność, samodzielność, dyscyplina pracy, umiejętność pracy w zespole

 • Inicjatywa i zaangażowanie, otwartość na wprowadzanie nowych metod diagnostycznych

 • Umiejętność korzystania z komputera

 • Umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • Umowę o pracę

 • Ciekawą pracę w zespole diagnostyczno – naukowym

 • Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (wyłącznie CV i list motywacyjny)

na adres mailowy: diaghem@ihit.waw.pl

Prosimy o dopisanie i dołączenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji .

Instytut zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Informujemy, że nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

Instytut Hematologii i Transfuzjologii poszukuje kandydata na stanowisko: Pomoc Laboratoryjna w Zakładzie Wirusologii

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref. ……………………………….

Zakres obowiązków:

 • bieżące utrzymanie czystości w laboratorium,
 • przygotowanie stanowisk do pracy (uzupełnianie drobnego sprzętu laboratoryjnego i pomocniczego),
 • pomoc w czynnościach biurowych.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • sumienność.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • praca w dużej, renomowanej Placówce Medycznej,
 • szkolenia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (wyłącznie CV i list motywacyjny) najpóźniej do dnia 28.02.2019 r. listownie na adres:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Dział Spraw Pracowniczych, Płac i Spraw Socjalnych

Ul. Indiry Gandhi 14

02-776 Warszawa

(REKRUTACJA - ze wskazaniem nr ref.)

lub na adres mailowy: rekrutacja@ihit.waw.pl

Prosimy o dopisanie i dołączenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)".

Instytut zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Informujemy, że nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie poszukuje pracownika na stanowisko Diagnosty Laboratoryjnego w Pracowni Choroby von Willebranda (Zakład Hemostazy i Chorób Metabolicznych)

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie analiz laboratoryjnych
 • obsługa systemu laboratoryjnego
 • prowadzenie dokumentacji
 • dokształcanie

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe  kierunkowe
 • posiadanie czynnego prawa wykonywania zawodu lub  uzyskanie takiego prawa w najbliższym czasie
 • umiejętność pracy w zespole
 • inicjatywa i zaangażowanie

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • ciekawą pracę w zespole diagnostyczno-naukowym
 • możliwość rozwoju  zawodowego

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy: ematuszczak@ihit.waw.pl

Instytut Hematologii i Transfuzjologii poszukuje kandydata na stanowisko: Pracownik Działu Kadr i Płac

Opis stanowiska: obsługa kadrowo-płacowa pracowników Instytutu badawczego, w tym:

 • prowadzenie spraw związanych z rekrutacją, zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników Instytutu (forma zatrudnienia: umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, umowy kontraktowe),
 • kompleksowe przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji kadrowej zatrudnionych w Instytucie pracowników,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy pracowników medycznych i administracyjnych, monitorowanie absencji.
 • naliczanie wieloskładnikowych wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie raportów, analiz i rozliczeń dotyczących wynagrodzeń,
 • sporządzanie deklaracji PIT, ZUS , GUS , PFRON,
 • prowadzenie korespondencji z instytucjami ZUS, US, GUS, PFRON, w zakresie obsługi wynagrodzeń pracowniczych,
 • wystawianie dokumentów i zaświadczeń dla pracowników, w tym RP-7
 • przygotowanie informacji płacowych do sprawozdań GUS i MZ,
 • realizacja zajęć komorniczych, alimentacyjnych i innych,
 • sporządzanie rozdzielników i księgowanie list płac.

Wymagania:

 • znajomość prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz przepisów podatkowych,
 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • wskazane doświadczenie w pracy  na samodzielnym stanowisku w obszarze kadr w jednostce ochrony zdrowia,
 • mile widziana znajomość programu kadrowo-płacowego OPTIMED HR, znajomość programu Płatnik,
 • praktyczna znajomość naliczania list płac dla pracowników ochrony zdrowia, współpraca  w zakresie wprowadzania danych do list płac,
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych oraz korekt ZUS,   sprawozdań GUS i PFRON,
 • bardzo dobra znajomość obsługi MS Office, w szczególności  Excel,
 • dokładność, samodzielność i rzetelność w wywiązywaniu się z powierzonych zadań,
 • umiejętność organizowania pracy własnej i ustalania priorytetów zadań do wykonania,
 • wysoka kultura osobista, uczciwość, umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • stabilne warunki pracy – umowa o pracę,
 • mile widziane doświadczenie w służbie zdrowia i instytutach badawczych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji z określeniem oczekiwań finansowych brutto (wyłącznie CV i list motywacyjny) pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@ihit.waw.pl  do dnia 22.02.2019r..

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji „.

Instytut zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Informujemy, że nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii zatrudni Specjalistę radiologa do wykonywania badań dopplerowskich i opisów badań TK

Instytut Hematologii i Transfuzjologii zatrudni Specjalistę radiologa do wykonywania badań dopplerowskich i opisów badań TK

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (wyłącznie CV) pocztą elektroniczną na adres: acieszanowski@ihit.waw.pl

Instytut Hematologii i Transfuzjologii poszukuje kandydata na stanowisko: Kierownik Działu Badań Klinicznych

Kierownik Działu Badań Klinicznych
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków na stanowisku:

 • nadzór nad planowaniem oraz prawidłową realizacją badań klinicznych prowadzonych w Instytucie
 • zarządzanie podległym zespołem
 • administracyjna obsługa badań klinicznych
 • współpraca z pracownikami Instytutu oraz jednostkami zewnętrznymi w celu realizacji i rozwoju badań klinicznych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki zbieżne z profilem stanowiska)
 • min. 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • doświadczenie w koordynowaniu lub monitorowaniu badań klinicznych - warunek konieczny 
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne, umiejętność pracy pod presją czasu
 • wysokie kompetencje interpersonalne
 • biegła znajomość języka angielskiego
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i gotowość do nauczenia się obsługi systemów elektronicznych stosowanych w badaniach klinicznych
 • determinacja w rozwiązywaniu problemów oraz ustalaniu działań zapobiegających i naprawczych

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (wyłącznie CV i list motywacyjny) na adres mailowy: akolkowska@ihit.waw.pl

Prosimy o dopisanie i dołączenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji .

Instytut zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Informujemy, że nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

Instytut Hematologii i Transfuzjologii poszukuje kandydata na stanowisko: Diagnosty Laboratoryjnego

Diagnosta Laboratoryjny

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie analiz laboratoryjnych
 • Obsługa systemu laboratoryjnego
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej
 • Dokształcanie

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Czynne prawo wykonywania zawodu
 • Zainteresowanie pracą zarówno rutynową jak i naukową z zakresu zagadnień hemostazy
 • Znajomość procedur laboratoryjnych
 • Znajomość jęz. angielskiego
 • Umiejętność korzystania z komputera
 • Umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Ciekawą pracę w zespole diagnostyczno – naukowym
 • Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (wyłącznie CV i list motywacyjny) najpóźniej do dnia   15.12.2018 na adres mailowy: mzajaczkowska@ihit.waw.pl ; kbykowska@ihit.waw.pl

Prosimy o dopisanie i dołączenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Instytut zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Informujemy, że nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

Instytut Hematologii i Transfuzjologii zatrudni Lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (wyłącznie CV) pocztą elektroniczną na adres: acieszanowski@ihit.waw.pl oraz mzajaczkowska@ihit.waw.pl do dnia 28.11.2018 roku

Prosimy o dopisanie i dołączenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Instytut zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Informujemy, że nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

Instytut Hematologii i Transfuzjologii poszukuje osoby na stanowisko kierowcy ambulansu

 

Zakres wykonywanych prac:

 • Transport osób chorych
 • Przewożenie różnego rodzaju materiałów medycznych

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu
 • Stałe i stabilne zatrudnienie

Oczekujemy:

 • Prawo jazdy kat. B
 • Uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych
 • Minimum 2 letniego doświadczenia na stanowisku kierowcy
 • Umiejętności pracy w zespole
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych

Osoby zainteresowane proszone są o przeslanie CV pocztą elektroniczną na adres:mzajaczkowska@ihit.waw.pl, eberska@ihit.waw.pl

Na podstawie zgłoszeń wybrane osoby będą zapraszane na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji.

 

Instytut Hematologii i Transfuzjologii poszukuje kandydata na stanowisko: Diagnosty Laboratoryjnego

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie analiz laboratoryjnych( zakres: ocena rozmazów krwi  obwodowej, ocena mielogramów, wykonywanie barwień cytochemicznych)
 • Obsługa systemu laboratoryjnego
 • Prowadzenie dokumentacji.

 Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Czynne prawo wykonywania zawodu
 • Znajomość procedur laboratoryjnych
 • Dyspozycyjność, samodzielność, dyscyplina pracy, umiejętność pracy w zespole
 • Inicjatywa i zaangażowanie, otwartość na wprowadzanie nowych metod diagnostycznych
 • Umiejętność korzystania z komputera.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Ciekawą pracę w zespole diagnostyczno – naukowym
 • Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych.
 • Niekorporacyjną atmosferę pracy.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (wyłącznie CV i list motywacyjny) najpóźniej do dnia 30.11.2018

Prosimy o dopisanie i dołączenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji .

Instytut zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Informujemy, że nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii poszukuje kandydata na stanowisko: Młodszego Asystenta Diagnostyki Laboratoryjnej

Młodszy Asystent Diagnostyki Laboratoryjnej

Miejsce pracy: Pracownia Biologii Molekularnej, Zakład Diagnostyki Hematologicznej, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa, 02-776 ul. Indiry Gandhi 14

Opis stanowiska:

 • Praca z materiałem biologicznym;
 • Izolacja kwasów nukleinowych;
 • Analiza z wykorzystaniem metod biologii molekularnej: PCR, RQ-PCR, sekwencjonowanie Sangera;
 • analiza produktów PCR przy pomocy elektroforezy w żelu agarozowym, w żelu PAGE;
 • Analiza struktury genu, oraz projektowanie sond i starterów;
 • Interpretacja i analiza uzyskanych wyników;
 • Praca z bazami danych;
 • Udział w przygotowaniu zamówień publicznych;
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe medyczne, biologiczne, biotechnologiczne lub pokrewne;
 • Posiadanie aktualnych uprawnień diagnosty laboratoryjnego;
 • Znajomość ww. technik biologii molekularnej;
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office);
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Wysoko rozwinięte zdolności organizacyjne;
 • Dokładność, systematyczność i rzetelność wykonywanych zadań;
 • Komunikatywność;
 • Chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Mile widziane:

 • Doświadczenie zawodowe w laboratorium o podobnym profilu,
 • z wykorzystaniem powyższych metod biologii molekularnej;
 • Znajomość techniki sekwencjonowania nowej generacji;
 • Wiedza z dziedziny diagnostyki hematologicznej

Oferujemy:

 • Pracę w nowoczesnym laboratorium zajmującym się diagnostyką genetyczną nowotworowych chorób krwi;
 • Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę na pełny etat);
 • Możliwość rozwoju naukowego

Termin rozpoczęcia pracy: początek listopada 2018r.

Kontakt celem zgłoszenia kandydatury (CV ze zdjęciem), ewentualnie z dołączoną opinią z ostatniego miejsca pracy - prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: pbm@ihit.waw.pl

W CV proszę wpisać klauzulę dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.) (03-10-2018)
  
 

Instytut Hematologii i Transfuzjologii poszukuje kandydata na stanowisko: specjalisty/starszego specjalisty ds. zamówień publicznych

Specjalista/starszy specjalista ds. zamówień publicznych

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba lub wymiar etatu: 1/1

Główne obowiązki:

 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy oraz innych ustaw towarzyszących ustawie Prawo zamówień publicznych
 • udział w pracy komisji przetargowej i czuwanie nad prawidłowością przebiegu procedur wyboru ofert;
 • opracowywanie treści ogłoszeń o planowanych przetargach i zamieszczanie ich zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • prowadzenie pełnej obsługi procedur przetargowych z wyłączeniem opisu przedmiotu zamówienia, określenia specyficznych warunków udziału w postępowaniu w zakresie przedmiotu zamówienia, określenia istotnych postanowień umowy dotyczących terminów, dostaw, płatności i potrzeb użytkowników;
 • sprawowanie kontroli nad prawidłowym oszacowaniem wartości przedmiotu zamówienia w zakresie zgodności z odpowiednim Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych w prowadzonych postępowaniach przetargowych;
 • nadzór prawny nad określeniem przedmiotu zamówienia w porozumieniu z osobami funkcyjnymi odpowiedzialnymi za realizację zakupów;
 • zapewnienie merytorycznej zasadności opracowywanych dokumentów w zakresie realizacji postępowań przetargowych;
 • w razie powołania do składu komisji przetargowej, specjalista pełni w niej funkcję sekretarza, sporządzanie protokołu postępowania oraz dokumentacji związanej z prowadzonymi postępowaniami  przetargowymi oraz przygotowanie jej do archiwizacji i przekazanie do archiwum,
 • prowadzenie rejestrów zamówień publicznych;
 • udział w pracach dotyczących planowania zamówień publicznych;

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe, ukończone podyplomowo studia z zakresu zamówień publicznych lub kursy zamówień publicznych;
 • doświadczenie zawodowe – co najmniej trzyletnie na samodzielnym stanowisku związanym z obsługą zamówień publicznych i przygotowywaniem umów cywilnoprawnych dotyczących obrotu gospodarczego.

Wymagania konieczne:

 • umiejętność obsługi komputera (aplikacje biurowe: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny; programy prawnicze; poczta elektroniczna).

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w sporządzaniu umów cywilnoprawnych dotyczących obrotu gospodarczego,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (CV) i list motywacyjny wraz z określeniem oczekiwań płacowych netto,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia: (dotyczy kandydatów zakwalifikowanych na rozmowę wstępną)

 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Aplikację (CV i list motywacyjny) należy składać w terminie do: 16.11.2018 r. pod adresem: Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, 02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 1, z dopiskiem „rekrutacja – specjalista ds. zamówień publicznych” lub na adres email : ilopacinska@ihit.waw.pl ; mzajaczkowska@ihit.waw.pl

Prosimy o dopisanie i dołączenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Informujemy, że nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko: Kierownika Apteki Szpitalnej

Kierownik Apteki Szpitalnej

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • Organizacja pracy w aptece polegająca miedzy innymi na przyjmowaniu, wydawaniu, prawidłowym przechowywaniu i identyfikacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 • Kontrola zapotrzebowania na leki i materiały medyczne pod względem prawidłowości przepisu, oraz postaci i dawki leku;
 • Organizowanie zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne, preparaty do żywienia, materiały szewne, płyny infuzyjne, preparaty do dezynfekcji i inne;
 • Współpraca i udział w komisjach przetargowych dotyczących zaopatrzenia szpitala w  produkty lecznicze i wyroby medyczne;
 • Kontrola stopnia realizacji umów przetargowych;
 • Monitorowanie terminów ważności produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 • Ewidencjonowanie przychodów i rozchodów leków oraz materiałów medycznych;
 • Udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków;
 • Udział w badaniach klinicznych prowadzonych na terenie szpitala;
 • Udział w racjonalizacji farmakoterapii;
 • Współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w szpitalu;
 • Wstrzymywanie lub wycofywanie z obrotu i stosowania produktów leczniczych po uzyskaniu decyzji właściwego organu;

Wymagania:

 • Tytuł zawodowy magistra farmacji;
 • Aktualne prawo wykonywania zawodu;
 • Minimum 5 letni staż pracy, lub 3 letni w przypadku posiadania specjalizacji;
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań, zgodnie z przygotowaniem zawodowym, obowiązującymi standardami i przepisami;

Mile widziane:

 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika apteki;
 • Specjalizacja z zakresu farmacji szpitalnej, aptecznej, klinicznej lub farmakologicznej;

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na pełen etat
 • Pracę w doświadczonym zespole

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) na adresy mailowe: ekazmierczak@ihit.waw.pl, mwiesiolek@ihit.waw.pl, apteka@ihit.waw.pl,  do dnia 16.10.2018r.

Prosimy o dopisanie i dołączenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Informujemy, że nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii poszukuje osoby na stanowisko pracownika gospodarczego

Zakres wykonywanych prac:

 • Zapewnienie transportu wewnętrznego
 • Utrzymywanie porządku na terenie zewnętrznym Instytutu
 • Prace ogrodnicze

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu
 • Stałe i stabilne zatrudnienie
 • Terminowo wypłacane wynagrodzenie

Oczekujemy:

 • Umiejętności obsługi wózków elektrycznych
 • Umiejętności obsługi sprzętu mechanicznego do utrzymania zieleni
 • Umiejętności pracy w zespole
 • Dobrej organizacji pracy własnej
 • Solidności i pracowitości

Osoby zainteresowane proszone są o przeslanie CV pocztą elektroniczną na adres: mzajaczkowska@ihit.waw.pl; eberska@ihit.waw.pl 

Na podstawie zgłoszeń wybrane osoby będą zapraszane na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji.

 

Instytut Hematologii i Transfuzjologii poszukuje kandydata na stanowisko: specjalisty/starszego specjalisty ds. zamówień publicznych

Liczba lub wymiar etatu: 1/1

Główne obowiązki:

 1. znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy oraz innych ustaw towarzyszących ustawie Prawo zamówień publicznych;
 2. udział w pracy komisji przetargowej i czuwanie nad prawidłowością przebiegu procedur wyboru ofert;
 3. opracowywanie treści ogłoszeń o planowanych przetargach i zamieszczanie ich zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych;
 4. prowadzenie pełnej obsługi procedur przetargowych z wyłączeniem opisu przedmiotu zamówienia, określenia specyficznych warunków udziału w postępowaniu w zakresie przedmiotu zamówienia, określenia istotnych postanowień umowy dotyczących terminów, dostaw, płatności i potrzeb użytkowników;
 5. sprawowanie kontroli nad prawidłowym oszacowaniem wartości przedmiotu zamówienia w zakresie zgodności z odpowiednim Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych w prowadzonych postępowaniach przetargowych;
 6. nadzór prawny nad określeniem przedmiotu zamówienia w porozumieniu z osobami funkcyjnymi odpowiedzialnymi za realizację zakupów;
 7.  zapewnienie merytorycznej zasadności opracowywanych dokumentów w zakresie realizacji postępowań przetargowych;
 8. w razie powołania do składu komisji przetargowej, specjalista pełni w niej funkcję sekretarza, sporządzanie protokołu postępowania oraz dokumentacji związanej z prowadzonymi postępowaniami  przetargowymi oraz przygotowanie jej do archiwizacji i przekazanie do archiwum;
 9. prowadzenie rejestrów zamówień publicznych;
 10. udział w pracach dotyczących planowania zamówień publicznych.

Wykształcenie:

 • wyższe
 • ukończone podyplomowo studia z zakresu zamówień publicznych lub kursy zamówień publicznych.

Doświadczenie zawodowe:

 • co najmniej trzyletnie na samodzielnym stanowisku związanym z obsługą zamówień publicznych i przygotowywaniem umów cywilnoprawnych dotyczących obrotu gospodarczego.

Wymagania konieczne:

 • umiejętność obsługi komputera (aplikacje biurowe: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny; programy prawnicze; poczta elektroniczna).

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w sporządzaniu umów cywilnoprawnych dotyczących obrotu gospodarczego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (CV) i list motywacyjny wraz z określeniem oczekiwań płacowych netto,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia: (dotyczy kandydatów zakwalifikowanych na rozmowę wstępną)

 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
Aplikację należy składać w terminie do: 17.09.2018 r. pod adresem: Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie 02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14 z dopiskiem „rekrutacja – specjalista ds. zamówień publicznych” lub na adres email : ilopacinska@ihit.waw.pl; mzajaczkowska@ihit.waw.pl

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

 

Oferta pracy na stanowisko Doktoranta w dziedzinie medycyna, biologia molekularna, biochemia, transkryptomika, epigenetyka

Nazwa stanowiska: Doktorant

Dziedzina: Medycyna, biologia molekularna, biochemia, transkryptomika, epigenetyka

Sposób wynagradzania (wynagrodzenie w ramach umowy o pracę/stypendium): stypendium

Liczba ofert pracy: 2

Kwota wynagrodzenia/stypendium („X0 000 PLN pełne koszty wynagrodzenia, tj. orientacyjna kwota wynagrodzenia netto to X 000 PLN”): 4500 - stypendium

Data rozpoczęcia pracy: 1.11.2018

Okres zatrudnienia: 1.11.2018 do 31.08.2021

Instytucja (zakład / instytut / wydział / uczelnia / instytucja, miasto): Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Zakład Hematologii Eksperymentalnej

Kierownik/kierowniczka projektu: Prof. dr hab. Przemyslaw Juszczyński

Tytuł projektu: Discovery and Characterization of Non-canonical PIM Kinase Functions in Lymphoma
Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Opis projektu: Kinazy serynowo-treoninowe PIM regulują wiele fundamentalnych dla komórek nowotworowych procesów, takich jak proliferacja, apoptoza, migracja i metabolizm. Nasze dotychczasowe badania wskazują, że kinazy
te pełnią istotną rolę w patogenezie niektórych chłoniaków i białaczek. Pierwszym celem realizowanego projektu jest schrakteryzowanie roli kinaz PIM w epigenetycznej regulacji transkrypcji w najczęstszym chłoniaku B-komórkowym u dorosłych, chłoniaku rozlanym z dużych komórek B. Nasze wstępne badania wskazują, iż kinazy te mogą wpływać na funkcję enhancerów i super – enhancerów, które kontrolują ekspresje licznych onkogenów w tym nowotworze. Inhibicja kinaz PIM może zatem prowadzić do zaburzeń w ich transkrypcji i wpływać na zmniejszenie ich ekspresji. Drugim celem jest zbadanie konsekwencji mutacji kinaz PIM w tym nowotworze. Przeprowadzone badania będą stanowić fundament do rozpoczęcia badań klinicznych nad stosowaniem inhibitorów kinaz PIM w chłoniaku rozlanym z dużych komórek B.

Zadania badawcze:
1. Zbadanie transkrypcyjnych konsekwencji wyłączenia aktywności kinaz PIM
2. Modelowanie mutacji kinazy PIM1 in vitro i zbadanie konsekwencji mutacji dla ich aktywności
 
Oczekiwania wobec kandydatów:
1. Wykształcenie biologiczne (biochemia, biologia molekularna, biotechnologia i dyscypliny pokrewne) lub medyczne;
2. wiedza teoretyczna w zakresie patogenezy nowotworów układu chłonnego;
3. doświadczenie w podstawowych technikach laboratoryjnych stosowanych w badaniach in vitro z wykorzystaniem linii komórkowych;
4. mile widziane doświadczenie laboratoryjne w zakresie biologii molekularnej, biochemii i bioinformatyki;
5. Wszyscy kandydaci powinni biegle posługiwać się językiem angielskim.
 
Lista wymaganych dokumentów:
1. CV z uwzględnieniem średniej ocen ze studiów, listy publikacji, staży naukowych i ew. innych osiągnięć naukowych
2. List motywacyjny
3. 2 listy rekomendacyjne od byłych przełożonych lub opiekunów naukowych z danymi kontaktowymi do osób polecających kandydata (o ile możliwe – przesłane bezpośrednio do Kierownika Projektu (team-jobs@ihit.waw.pl)
4. Ew. posiadane certyfikaty znajomości języka angielskiego
Wszystkie dokumenty należy składać w jednym pliku pdf w języku angielskim.
 
Oferujemy:
1. Praca w profesjonalnym, dynamicznym i przyjaznym zespole naukowym w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii
2. Możliwość rozwoju naukowego poprzez interdyscyplinarną współpracę i udział w stażach zagranicznych
3. Stypendium w wys. 4500 zł.
 
Dodatkowe informacje o rekrutacji (np. adres strony www): http://www.ihit.waw.pl/projekt-team-52017-fnp.html
 
Link do strony Euraxess (dotyczy ogłoszeń na stanowiska doktorantów i młodych doktorów): https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/330119
 
Dodatkowe informacje o rekrutacji (np. adres strony www):
 
Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail): Team-jobs@ihit.waw.pl
 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.09.2018
 
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. uprzejmie prosimy o zamieszczenie w treści ogłoszeń rekrutacyjnych klauzuli następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, 02-776 Warszawa ul. Indiry Gandhi 14, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do projektu TEAM 5/17 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej”

 

Oferta pracy na stanowisko Post-doc w dziedzinie medycyna, biologia molekularna, biochemia, transkryptomika, epigenetyka

Nazwa stanowiska: Post-doc

Dziedzina: Medycyna, biologia molekularna, biochemia, hematologia, transkryptomika, epigenetyka

Sposób wynagradzania (wynagrodzenie w ramach umowy o pracę/stypendium): etat

Liczba ofert pracy: 1

Kwota wynagrodzenia/stypendium („X0 000 PLN pełne koszty wynagrodzenia, tj. orientacyjna kwota wynagrodzenia netto to X 000 PLN”): 15000 brutto, orientacyjna kwota netto: 8500 PLN

Data rozpoczęcia pracy: 1.10.2018

Okres zatrudnienia: 1.10.2018 do 31.08.2021

Instytucja (zakład / instytut / wydział / uczelnia / instytucja, miasto): Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Zakład Hematologii Eksperymentalnej

Kierownik/kierowniczka projektu: Prof. dr hab. Przemyslaw Juszczyński

Tytuł projektu: Discovery and Characterization of Non-canonical PIM Kinase Functions in Lymphoma
Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Opis projektu: Kinazy serynowo-treoninowe PIM regulują wiele fundamentalnych dla komórek nowotworowych procesów, takich jak proliferacja, apoptoza, migracja i metabolizm. Nasze dotychczasowe badania wskazują, że kinazy te pełnią istotną rolę w patogenezie niektórych chłoniaków i białaczek.

Pierwszym celem realizowanego projektu jest scharakteryzowanie roli kinaz PIM w epigenetycznej regulacji transkrypcji w najczęstszym chłoniaku B-komórkowym u dorosłych, chłoniaku rozlanym z dużych komórek B. Nasze wstępne badania wskazują, iż kinazy te mogą wpływać na funkcję enhancerów i super – enhancerów, które kontrolują ekspresje licznych onkogenów w tym nowotworze. Inhibicja kinaz PIM może zatem prowadzić do zaburzeń w ich transkrypcji i wpływać na zmniejszenie ich ekspresji. Drugim celem jest zbadanie konsekwencji mutacji kinaz PIM w tym nowotworze.

Przeprowadzone badania będą stanowić fundament do rozpoczęcia badań klinicznych nad stosowaniem inhibitorów kinaz PIM w chłoniaku rozlanym z dużych komórek B.

Zadania badawcze:
1. Zbadanie epigenetycznych mechanizmów regulacji transkrypcji zależnych od kinaz PIM w DLBCL i innych modelach
2. Badania w modelach zwierzęcych
3. Badania fosfoproteomiczne dotyczące konsekwencji mutacji kinazy PIM1
 
Oczekiwania wobec kandydatów:
1. Stopień doktora (biologia, biochemia, biologia molekularna, biotechnologia, medycyna i dziedziny pokrewne), uzyskany nie wcześniej niż w roku 2012,
2. wiedza teoretyczna z zakresu onkologii molekularnej, patogenezy nowotworów układu chłonnego, regulacji transkrypcji i podstaw bioinfofrmatyki
3. Doświadczebie laboratoryjne w badaniach z wykorzystaniem metodyki Chip-Seq
4. Wszyscy kandydaci powinni biegle posługiwać się językiem angielskim.
 
Lista wymaganych dokumentów:
1. CV z uwzględnieniem listy publikacji, staży naukowych i ew. innych osiągnięć naukowych
2. List motywacyjny
3. 2 listy rekomendacyjne od byłych przełożonych lub opiekunów naukowych z danymi kontaktowymi do osób polecających kandydata (o ile możliwe–przesłane przez bezpośrednio do Kierownika Projektu (team-jobs@ihit.waw.pl)
4. Ew. posiadane certyfikaty znajomości języka angielskiego

Wszystkie dokumenty należy składać w języku angielskim.
 
Oferujemy:
1. Praca w profesjonalnym, dynamicznym i przyjaznym zespole naukowym w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii
2. Możliwość rozwoju naukowego poprzez interdyscyplinarną współpracę i udział w stażach zagranicznych
3. Wynagrodzenie w wys. 15000 zł brutto.
 
Dodatkowe informacje o rekrutacji (np. adres strony www): http://www.ihit.waw.pl/projekt-team-52017-fnp.html
 
Link do strony Euraxess (dotyczy ogłoszeń na stanowiska doktorantów i młodych doktorów): https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/330135
 
Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail): team-jobs@ihit.waw.pl
 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.08.2018

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. uprzejmie prosimy o zamieszczenie w treści ogłoszeń rekrutacyjnych następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, 02-776 Warszawa ul. Indiry Gandhi 14, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do projektu TEAM 5/17 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej”

 

Instytut Hematologii i Transfuzjologii poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty ds. aparatury medycznej

Opis stanowiska:

 • Koordynowanie prac  związanych z prawidłową eksploatacją aparatury medycznej
  w Instytucie,
 • Prowadzenie pisemnej i elektronicznej ewidencji aparatury medycznej,
 • Przygotowanie umów serwisowych z firmami zewnętrznymi oraz monitorowanie terminów obowiązujących tych umów,
 • Nadzór nad sporządzeniem i ewidencją wniosków na przeglądy okresowe oraz naprawę sprzętu i aparatury medycznej,
 • Nadzór na rozliczaniem kosztów napraw sprzętu dla poszczególnych komórek organizacyjnych Instytutu w tym: potwierdzanie pod względem merytorycznym faktur w/w usług,
 • Nadzór i kontrola utrzymania terminów wykonania przeglądów okresowych, zakupu nowego sprzętu, aktualizacja danych, weryfikacja stanu ilościowego sprzętu do programu ewidencyjnego,
 • Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego w zakresie przeglądów urządzeń i aparatury medycznej. 
 • Współpraca z komórkami Instytutu w zakresie realizacji napraw i przeglądów aparatury medycznej.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z aparaturą medyczną.
 • Wysokie umiejętności organizacyjne.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (wyłącznie CV i list motywacyjny) pocztą elektroniczną na adres:mzajaczkowska@ihit.waw.pl, blichocka@ihit.waw.pl  do dnia 31.08.2018.

Prosimy o dopisanie i dołączenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Informujemy, że nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

Instytut Hematologii i Transfuzjologii poszukuje osoby na stanowisko pracownika gospodarczego

Zakres wykonywanych prac:

 • Zapewnienie transportu wewnętrznego
 • Utrzymywanie porządku na terenie zewnętrznym Instytutu
 • Prace ogrodnicze

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu
 • Stałe i stabilne zatrudnienie
 • Terminowo wypłacane wynagrodzenie

Oczekujemy:

 • Umiejętności obsługi wózków elektrycznych
 • Umiejętności obsługi sprzętu mechanicznego do utrzymania zieleni
 • Umiejętności pracy w zespole
 • Dobrej organizacji pracy własnej
 • Solidności i pracowitości

Osoby zainteresowane proszone są o przeslanie CV pocztą elektroniczną na adres: mzajaczkowska@ihit.waw.pl; eberska@ihit.waw.pl

Na podstawie zgłoszeń wybrane osoby będą zapraszane na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji.

 

Instytut Hematologii i Transfuzjologii poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalista ds. organizacyjnych

Zakres obowiązków (m.in.):

 • Prowadzenie korespondencji dot. kontroli w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z kontrolami w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi
 • Archiwizowanie dokumentacji pokontrolnej
 • Przygotowywanie projektów umów dla Zakładu Transfuzjologii
 • Prowadzenie rejestru umów w Zakładzie Transfuzjologii
 • Zamawianie materiałów biurowych
 • Wysyłanie i odbiór korespondencji związanej z działalnością Ośrodka Dawców Szpiku
 • Prowadzenie sprawozdawczości ze szkoleń Ośrodka Dawców Szpiku, w tym opracowywanie planu szkoleń

Wymagania:

 • Dyspozycyjność
 • Dobra organizacja czasu pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Wysoka kultura osobista oraz komunikatywność

Oferujemy:

 • Stała praca
 • Praca w miłej atmosferze
 • Możliwość rozwoju

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (wyłącznie CV i list motywacyjny) najpóźniej do dnia 13.07.2018 na adres mailowy:antomaszewska@ihit.waw.pl; mzajaczkowska@ihit.waw.pl

Prosimy o dopisanie i dołączenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Instytut zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Informujemy, że nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii poszukuje kandydata na stanowisko: Diagnosty Laboratoryjnego

Diagnosta Laboratoryjny

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie analiz laboratoryjnych z zakresu hemostazy
 • Obsługa systemu laboratoryjnego
 • Prowadzenie dokumentacji.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Czynne prawo wykonywania zawodu
 • Znajomość procedur laboratoryjnych
 • Dyspozycyjność, samodzielność, dyscyplina pracy, umiejętność pracy w zespole
 • Inicjatywa i zaangażowanie, otwartość na wprowadzanie nowych metod diagnostycznych
 • Umiejętność korzystania z komputera.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Ciekawą pracę w zespole diagnostyczno – naukowym
 • Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (wyłącznie CV i list motywacyjny) najpóźniej do dnia 31.07.2018 na adres mailowy: mzajaczkowska@ihit.waw.pl ; bkruk@ihit.waw.pl

Prosimy o dopisanie i dołączenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji .

Instytut zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Informujemy, że nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA ZWYCZAJNEGO w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Metabolicznej

Dyrektor

Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko

PROFESORA ZWYCZAJNEGO

 w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Metabolicznej

I. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

 1. Posiadać prawo wykonywania zawodu lekarza medycyny;
 2. Posiadać specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty z chirurgii ogólnej;
 3. Posiadać tytuł naukowy profesora;
 4. Posiadać czynną znajomość języka obcego.

II. Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają następujące dokumenty:

 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys uwzgledniający pracę naukową i zawodową;
 3. Kwestionariusz osobowy;
 4. Wykaz opublikowanych prac pełnotekstowych i doniesień zjazdowych z ostatnich 5 lat, zgodnie ze wzorem – załącznik nr 1;
 5. Kserokopię dyplomu lekarza;
 6. Kserokopię prawa wykonywania zawodu lekarza;
 7. Kserokopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu naukowego profesora;
 8. Kopie posiadanych dyplomów specjalizacji lub tytułu specjalisty, certyfikatów językowych ukończenia kursów, szkoleń, uprawnień;
 9. Opinię kierownika komórki organizacyjnej, w przypadku kandydata zatrudnionego w Instytucie;
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niniejszego konkursu.

III. Zgłoszenia na konkurs należy składać w:

Dziale Spraw Pracowniczych, Płac i Spraw Socjalnych
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
Termin składania dokumentów upływa w dniu 18 czerwca 2018 roku o godzinie 15:00.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 22 czerwca 2018 roku.

                                                               Dyrektor
                                                               Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
                                                               Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda

Instytut Hematologii i Transfuzjologii poszukuje kandydata na stanowisko: Kierownik Pracowni Analityki Medycznej Zakładu Diagnostyki Hematologicznej

Kierownik Pracowni Analityki Medycznej Zakładu Diagnostyki Hematologicznej

Wymagania:

 • Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego
 • Tytuł specjalisty w zakresie laboratoryjnej hematologii medycznej i/lub  laboratoryjnej diagnostyki medycznej
 • Wskazane doświadczenie min. 7 lat w zawodzie diagnosty laboratoryjnego
 • Umiejętność kierowania pracą Zespołu

Zakres obowiązków:

 1. organizowanie pracy Pracowni Analityki Medycznej
 2.  nadzór nad wykonywaniem badań z zakresu laboratoryjnej hematologii medycznej
 3. nadzór nad zapewnieniem odpowiedniej jakości usług laboratoryjnych
 4. organizowanie prawidłowego przepływu informacji związanych z procesem diagnostyczno-laboratoryjnym
 5. nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji medycznej
 6. systematyczne samokształcenie i prowadzenie szkoleń dla pracowników
 7. konsultowanie wyników badań
 8. dbanie o dyscyplinę pracy i przestrzeganie przez personel Praw Pacjenta
 9. współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
 10. utrzymanie i rozwój funkcjonującego w Instytucie Hematologii Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością
 11. zapoznanie i nadzór podległego personelu w zakresie realizacji ich zadań i obowiązków oraz odpowiedzialności
 12. organizowanie, motywowanie i koordynowanie pracy podległych pracowników w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Ciekawą pracę w zespole diagnostyczno - naukowym
 • Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji: CV wraz z listem motywacyjnym i dokumentami potwierdzającymi uprawnienia zawodowe (dyplom, prawo wykonywania zawodu) na adres mailowy: diaghem@ihit.waw.pl  w terminie do 31.05.2018 roku.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)".

Instytut zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Informujemy, że nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii poszukuje kandydata na stanowisko: Asystent Diagnostyki Laboratoryjnej

Asystent Diagnostyki Laboratoryjnej

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref. ……………………………….

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie analiz laboratoryjnych (zakres: laboratoryjna transfuzjologia medyczna – badania weryfikacyjne w kierunku czynników zakaźnych przenoszonych przez krew, metodami serologicznymi oraz technikami biologii molekularnej)
 • Obsługa systemu laboratoryjnego
 • Prowadzenie dokumentacji
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe (kierunek analityka medyczna)
 • Czynne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego
 • Znajomość procedur laboratoryjnych
 • Dyspozycyjność, samodzielność, dyscyplina pracy, umiejętność pracy w zespole
 • Inicjatywa i zaangażowanie, otwartość na wprowadzanie nowych metod diagnostycznych
 • Umiejętność korzystania z komputera

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Ciekawą pracę w zespole diagnostyczno – naukowym
 • Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (wyłącznie CV i list motywacyjny) najpóźniej do dnia  24.05.2018 r. na adres mailowy: zdziag@ihit.waw.pl; mzajaczkowska@ihit.waw.pl

Prosimy o dopisanie i dołączenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)".

Instytut zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Informujemy, że nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii zatrudni pracownika do Centralnej Sterylizacji

Instytut Hematologii i Transfuzjologii zatrudni pracownika do Centralnej Sterylizacji. Oferujemy stabilne zatrudnienie oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wymagane kwalifikacje: kurs kwalifikacyjny z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji lub tytuł technika sterylizacji medycznej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie (wyłącznie CV i list motywacyjny)  na adres mailowy: bwlodarczyk@ihit.waw.pl, mzajaczkowska@ihit.waw.pl, najpóźniej do dnia 24.04.2018

Prosimy o dopisanie i dołączenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. 2016 poz. 922.)".

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Informujemy, że nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii poszukuje osoby na stanowisko: Specjalisty ds. aparatury medycznej

Opis stanowiska:

 • Koordynowanie prac  związanych z prawidłową eksploatacją aparatury medycznej
  w Instytucie,
 • Prowadzenie pisemnej i elektronicznej ewidencji aparatury medycznej,
 • Przygotowanie umów serwisowych z firmami zewnętrznymi oraz monitorowanie terminów obowiązujących tych umów,
 • Nadzór nad sporządzeniem i ewidencją wniosków na przeglądy okresowe oraz naprawę sprzętu i aparatury medycznej,
 • Nadzór na rozliczaniem kosztów napraw sprzętu dla poszczególnych komórek organizacyjnych Instytutu w tym: potwierdzanie pod względem merytorycznym faktur w/w usług,
 • Nadzór i kontrola utrzymania terminów wykonania przeglądów okresowych, zakupu nowego sprzętu, aktualizacja danych, weryfikacja stanu ilościowego sprzętu do programu ewidencyjnego,
 • Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego w zakresie przeglądów urządzeń i aparatury medycznej. 
 • Współpraca z komórkami Instytutu w zakresie realizacji napraw i przeglądów aparatury medycznej.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z aparaturą medyczną.
 • Wysokie umiejętności organizacyjne.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (wyłącznie CV i list motywacyjny) pocztą elektroniczną na adres: mzajaczkowska@ihit.waw.pl, blichocka@ihit.waw.pl do dnia 06.04.2018

Prosimy o dopisanie i dołączenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. 2016 poz. 922.)".

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Informujemy, że nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Referencyjny ośrodek naukowo - kliniczny poszukuje kandydata na stanowisko: Farmaceuty

Referencyjny ośrodek naukowo - kliniczny
poszukuje kandydata na stanowisko:
Farmaceuty
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

Wykonywanie zadań niezbędnych w prawidłowym działaniu apteki szpitalnej w tym m.in.:   

 • przyjmowanie recept (zapotrzebowań) na leki, materiały medyczne i ich opisywanie,
 • kontrola recept (zapotrzebowań) na leki i materiały medyczne pod względem prawidłowości przepisu, oraz postaci leku i dawki leku,
 • realizowanie dostaw leków, materiałów opatrunkowych, preparatów do żywienia
  i dezynfekcji, płynów infuzyjnych, materiałów szewnych i innych zgodnie z zapotrzebowaniem,
 • kontrola zużycia leków  i materiałów medycznych oraz terminów ich ważności,
 • sporządzanie zapotrzebowań na leki i materiały opatrunkowe,
 • współpraca i udział w komisjach przetargowych dotyczących zakupu leków i materiałów medycznych,
 • ewidencjonowanie przychodów i rozchodów leków oraz materiałów medycznych.

Wymagania:

 • tytuł zawodowy magistra farmacji,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań, zgodnie z przygotowaniem zawodowym i obowiązującymi standardami.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji zawodowych,
 • pracę w zintegrowanym zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji ( wyłącznie CV i list motywacyjny) adresy mailowe: jpiszcz@ihit.waw.pl, blichocka@ihit.waw.pl, mzajaczkowska@ihit.waw.pl najpóźniej do dnia 06.04.2018

Prosimy o dopisanie i dołączenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. 2016 poz. 922.)".

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Informujemy, że nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Konkurs ofert na stanowisko: Technik analityki medycznej

Instytut Hematologii i Transfuzjologii ogłasza konkurs ofert na stanowisko: Technika analityki medycznej.

Opis:

Praca w Pracowni Patomorfologii Cyfrowej Zakładu Diagnostyki Hematologicznej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Umowa o pracę. Możliwe zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Zapewniamy bardzo dobre warunki pracy w nowoczesnej pracowni patomorfologii, której jednym z profili działania jest cyfrowa patomorfologia.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem: 

1. Wymagania niezbędne:

 • posiadanie tytułu zawodowego technika analityki medycznej i 10 letni staż pracy w zawodzie lub
 • posiadanie wykształcenia wyższego i tytułu magistra na kierunku analityka medyczna, biologia lub biotechnologia
 • znajmość technik stosowanych w histopatologii: podstawowych i specjalnych

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Office
 • komunikatywność, kreatywność, komunikacja werbalna i pisemna, umiejętność analityczna, samodzielność w podejmowaniu decyzji, umiejętność pracy w zespole
 • znajmość języka angielskiego na poziomie podstawowym

II. Wymagane dokumenty:

 • CV; list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe (np. certyfikaty, uprawnienia);
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy;
 • oświadzenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (wyłącznie CV i list motywacyjny) na adres mailowy: aszumerac@ihit.waw.pl

Instytut Hematologii i Transfuzjologii poszukuje kandydata na stanowisko: Młodszy Asystent Diagnostyki Laboratorynej

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie analiz laboratoryjnych z zakresu hemostazy
 • Obsługa systemu laboratoryjnego
 • Prowadzenie dokumentacji

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Czynne prawo wykonywania zawodu
 • znajomość procedur laboratoryjnych
 • Dyspozycyjność, samodzielność, dyscyplina pracy, umiejętność pracy w zespole
 • Inicjatywa i zaangażowanie, otwartosć na wprowadzanie nowych metod diagnostycznych
 • Umiejętnosć korzystania z komputera

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Ciekawą pracę w zespole diagnostyczno - naukowym
 • Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (wyłącznie CV i list motywacyjny) najpóźniej do dnia 9.03.2018r.

listownie na adres:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Dział Spraw Pracowniczych, Płac i Spraw Socjalnych
ul. Indiry Gandhi 14
02-776 Warszawa

lub

na adres mailowy: bbaran@ihit.waw.pl

Prosimy o dopisanie i dołączenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)".

Instytut zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Informujemy, że nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

Instytut Hematologii i Transfuzjologii poszukuje osoby na stanowisko Samodzielnego referenta ds. administracyjnych

Zakres obowiązków:

 • Obsługa kancelarii Instytutu,
 • Przyjmowanie i przekazywanie korespondencji,
 • Współpraca z firmami kurierskimi, operatorem pocztowym,
 • Zarządzanie obiegiem dokumentów i informacji.

Wymagania:

 • Gotowość do natychmiastowego podjęcia pracy,
 • Mile widziana osoba energiczna i skrupulatna,
 • Wykształcenie średnie / w trakcie studiów,
 • Znajomość pakietu MS Office i obsługi urządzeń biurowych.

Oferujemy:

 • Samodzielność działania,
 • Umowę o pracę na zastępstwo,
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (wyłącznie CV i list motywacyjny) pocztą elektroniczną na adres: blichocka@ihit.waw.pl, mzajaczkowska@ihit.waw.pl do dnia 28.02.2018

Prosimy o dopisanie i dołączenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. 2016 poz. 922.)".

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Informujemy, że nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii poszukuje osoby na stanowisko Asystenta Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie sekretariatu Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa,
 • Prowadzenie i rejestrowanie korespondencji i dokumentacji,
 • Prowadzenie terminarza spotkań Zastępcy Dyrektora,
 • Koordynowanie komunikacji wewnętrznej między komórkami organizacyjnymi Instytutu,
 • Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Zastępcę Dyrektora.

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie,
 • Praktyczna znajomość pakietu Microsoft Office i obsługi urządzeń biurowych,
 • Odpowiedzialność, terminowość i skrupulatność w wykonywaniu obowiązków,
 • Dobra organizacja pracy i umiejętność ustalania priorytetów.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na zastępstwo,
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (wyłącznie CV i list motywacyjny) pocztą elektroniczną na adres: blichocka@ihit.waw.pl, mzajaczkowska@ihit.waw.pl do dnia 28.02.2018
 
Prosimy o dopisanie i dołączenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. 2016 poz. 922.)".
 
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Informujemy, że nie zwracamy przesłanych dokumentów.
 

Instytut Hematologii i Transfuzjologii poszukuje diagnosty laboratoryjnego/biologa

Zakład Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej (Pracownia Immunologii Krwinek Czerwonych), Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie poszukuje diagnosty laboratoryjnego/biologa, na pełen etat, umowa o pracę na zastępstwo.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV na adres mailowy sekretariatu Zakładu Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej: sekimmunologia@ihit.waw.pl, tel. 22 34 96 663

Konkurs ofert na stanowisko - Technik analityki medycznej

Instytut hematologii i Transfuzjologii ogłasza konkurs ofert na stanowisko technika analityki medycznej.

Szczególy tutaj

Instytut Hematologii i Transfuzjologii zatrudni pielęgniarki do pracy w poradni i w oddziałach.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii zatrudni pielęgniarki do pracy w poradni i w oddziałach. Praca jednozmianowa (dwunastogodzinna), dzienna.

Oferujemy stabilne zatrudnienie i dobre warunki wynagradzania, oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. DZ. U. z 2016r. poz. 922 z póź. zm.)” prosimy przesyłać na adres
e-mail: bwlodarczyk@ihit.waw.pl; mzajaczkowska@ihit.waw.pl.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii zastrzega sobie kontakt z wybranymi kandydatami.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii poszukuje lekarzy specjalistów do udzielania konsultacji z dziedziny: PSYCHIATRII i UROLOGII.

 

Kandydaci powinni posiadać:

 

 • Prawo wykonywania zawodu lekarza
 • Specjalizację z danej dziedziny medycyny
 • Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
 • Polisę OC

 

Instytut Hematologii i Transfuzjologii poszukuje kandydata na stanowisko: REJESTRATORKA MEDYCZNA

Instytut Hematologii i Transfuzjologii poszukuje kandydata na stanowisko:

REJESTRATORKA MEDYCZNA…..

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref. ……………………………….

Zakres obowiązków:

 • Rejestracja oraz kompleksowa obsługa  pacjenta
 • Umawianie terminów świadczeń medycznych 
 • Udzielanie informacji dotyczących zakresu świadczonych usług 
 • Administrowanie dokumentacją 
 • Dbanie o pozytywny wizerunek firmy 

Wymagania:

 • Wykształcenie co najmniej średnie
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność, kreatywność, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych
 • Bardzo dobra organizacja pracy (dokładność, sumienność, samodyscyplina)
 • Obsługa komputera (Word, Excel), oraz urządzeń biurowych
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w placówce medycznej posiadającej kontrakt z NFZ 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Ciekawą pracę w dużej, renomowanej Placówce Medycznej
 • Zdobywanie nowych umiejętności
 • Możliwość rozwoju osobistego, szkolenia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (wyłącznie CV i list motywacyjny) najpóźniej do dnia 07.07.2017r.

listownie na adres:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Dział Spraw Pracowniczych, Płac i Spraw Socjalnych

ul. Indiry Gandhi 14

02-776 Warszawa

(REKRUTACJA - ze wskazaniem nr ref.)

lub

na adres mailowy: kadry@ihit.waw.pl

Prosimy o dopisanie i dołączenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)".

Instytut zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Informujemy, że nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Dokument do pobrania:

Załacznik nr 2 Wzór ogłoszenia o pracy RM