Publiczna Służba Krwi

Publiczna służba krwi (PSK) w Polsce jest integralną częścią  publicznej służby zdrowia. Jedną z jednostek organizacyjnych PSK jest  Instytut Hematologii i Transfuzjologii, który, jako państwowa jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Zdrowia, pełni nadzór  merytoryczny nad działalnością PSK.

Przedmiotem działalności Instytutu w ramach PSK jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz wdrażanie uzyskanych wyników w praktyce.

Ponadto, do zadań Instytutu w ramach PSK należą m. in.: przygotowanie raportu warunkującego uzyskanie akredytacji przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, przeprowadzanie w nich kontroli, opracowywanie i przedstawianie Ministrowi Zdrowia propozycji w sprawach dotyczących wymagań zdrowotnych jakim powinien odpowiadać kandydat na dawcę krwi i dawca krwi, określanie medycznych zasad pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania obowiązujących w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi, prowadzenie krajowego rejestru dawców krwi, opracowywanie programów szkolenia, udzielanie konsultacji związanych z leczeniem krwią oraz propagowanie honorowego krwiodawstwa (www.darkrwi.info.pl).

W ramach struktury Instytutu Hematologii i Transfuzjologii na rzecz PSK działają następujące Zakłady: