Zakład Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej

Adres:    ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa
Tel.       (22) 34-96-611          (22) 34-96-600 w. 204
Fax.      (22) 34-96-611
e-mail:  sekimmunologia@ihit.waw.pl 

Kierownik:   prof. dr hab. n. med. Ewa Brojer (Specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej)

Profesor: prof. dr hab. n. med. Krystyna Maślanka
Adiunkci: dr n. przyr. Katarzyna Guz (Specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej), dr n. farm. Bogumiła Michalewska (Specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej), dr n. przyr. Agnieszka Orzińska, dr n. med. Małgorzata Uhrynowska (Specjalista transfuzjologii klinicznej, specjalista neurolog)
Starszy Asystent Diagnosta Laboratoryjny- specjalista laboratoryjnej transfyzjologii medycznej: mgr Monika Pelc-Kłopotowska, mgr Hanna Łopieńska, mgr Patrycja Łopacz,  mgr Hanna Pyl, mgr Beata Wojciechowska,
Asystent Diagnosta laboratoryjny: mgr Justyna Bednarz, , mgr Magdalena Michalik, inż. tech. Jadwiga Sak-Budzisz, mgr Agnieszka Gierszon, mgr Ewa Gołaszewska, mgr Justyna Spychalska, mgr Justyna Smolarczyk–Wodzyńska, mgr Magdalena Krzemieniowska, mgr Pamela Bartoszewicz, mgr Joanna Skulimowska, mgr Anna Kiszło, mgr Katarzyna Kuziora, mgr Justyna Pastuszka, mgr Anna Myślińska, mgr Anna Główka, mgr Edyta Klimczak- Jajor, mgr Ewelina Sokół, mgr Magdalena Ołdak
Młodszy asystent: mgr Karolina Surma, mgr Justyna Duda, mgr Sylwia Purchla-Szepioła,  mgr Arleta Paź, mgr Beata Szczepaniak, mgr Jadwiga Szczepaniak, mgr Joanna Trybus-Domańska, mgr Honorata Hukowska , mgr Paula Sasimowska
Technicy: st. tech. Ewa Dudnikow, st. tech. Beata Sierocka, st. tech Anna Pilzak
Pomoc laboratoryjna: Małgorzata Tratkiewicz
Sekretariat: Katarzyna Stachurska

Zakład prowadzi działalność diagnostyczną, naukową, dydaktyczną i ekspercką w zakresie immunologii hematologicznej i transfuzjologicznej. Celem działalności jest opracowywanie i wdrażanie metod badawczych zapewniających bezpieczne przetaczanie krwi i jej składników, nowoczesnych metod diagnostyki allo- i autoimmunizacji antygenami erytrocytów, płytek i leukocytów, wrodzonych i nabytych anemii hemolitycznych i badań chimeryzmu.

Do głównych zadań Zakładu należy również nadzór merytoryczny nad badaniami w dziedzinie immunologii transfuzjologicznej prowadzonymi w jednostkach Publicznej Służbie Krwi. Zakład prowadzi programy oceny jakości i audytuje laboratoria funkcjonujące w centrach krwiodawstwa i w szpitalach, które zajmują się badaniami przedtransfuzyjnymi i badaniami w zakresie konfliktów matczyno-płodowych. Jednym z nich jest Krajowy Program Zewnętrznej Oceny Jakości dla Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej, w którym uczestniczy blisko 400 labratoriów. Zakład prowadzi także badania dopuszczające odczynniki z zakresu immunologii transfuzjologicznej oraz wykonuje ekspertyzy dotyczące aparatury.

Pracownie wchodzące w skład zakładu biorą udział w międzynarodowych programach zewnętrznej kontroli jakości (UK NEQAS, programy oceny jakości Międzynarodowego Towarzystwa Przetaczania Krwi (ISBT).
Naukowe zainteresowania Zakładu wiążą się z profilem prowadzonej działalności diagnostycznej i eksperckiej i dotyczą immunologii krwinek czerwonych, płytek krwi i granulocytów, konfliktów matczyno płodowych i chorób płodu i noworodka wywalanych alloprzeciwcialami do tych komórek (choroba hemolityczna płodu noworodka, alloimmunologiczna małoplytkowość płodu/noworodka, alloimmunologiczna granulocytopenia plodu/noworodka), badań chimeryzmu po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych i diagnostyki wrodzonych i nabytych niedokrwistości hemolitycznych oraz dyserytropoetycznych. 

Zakład prowadzi liczne szkolenia, kursy i wykłady dla diagnostów specjalizujących się w laboratoryjnej transfuzjologii medycznej, dla lekarzy specjalizujących się w hematologii i transfuzjologii klinicznej oraz dla lekarzy ginekologów, położników i neonatologów.

W skład Zakładu wchodzą Pracownie: Immunologii Krwinek Czerwonych, Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi, Immunopatologii Ciąży, Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie, Grup Krwi i Prób Zgodności oraz Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu, a także Krajowy Program Zewnętrznej Oceny Jakości dla Laboratoriów immunologii Transfuzjologicznej.

Od października 2013 Zakład prowadzi, wspólnie z Uniwersytetem w Tromso (Norwegia)  badania nad alloimmunologiczną małopłytkowością plodów i noworodków w ramach grantu pt. „ Zapobieganie alloimmunologicznej małopłytkowości płodów i noworodków  w Polsce”   ( „Prevention of foetal/neonatal alloimmune thrombocytopenia (FNAIT) in Polish new-borns”) .  Projekt finasowany  jest ze środków Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Norweskiego Mechanizmu  Finansowego na lata 2009-2014, w ramach Umowy Projektu nr Pol-Nor/203111/69/2013 Kierownik: prof. Ewa Brojer
Okres realizacji: 01.10.2013 -31.10.2016
Celem projektu jest wdrożenie mało kosztownych  metod identyfikacji kobiet, u których na płytkach krwi nie ma antygenu HPA1a,  których potomstwo  jest potencjalnie  zagrożone  chorobą zwaną  alloimmunologiczną małopłytkowościa płodu/noworodka  ( AIMPN) z powodu konfliktu płytkowego, który wystąpi gdy dziecko odziedziczy antygen HPA1a od ojca. Choroba ta występuje rzadko ( 1/1000 ciąż), ale może okazać się  niezwykle groźna i powodować  krwawienia u płodu lub niemowlęcia. Krwawienia mogą spowodować uszkodzenia mózgu, a w nielicznych przypadkach doprowadzić nawet do  śmierci dziecka. Naszym celem jest przeprowadzenie  badań  antygenu HPA1a u 30000 polskich kobiet; około 98 % z nich otrzyma wynik  świadczący o tym, że nie są zagrożone konfliktem płytkowym HPA1.  Pozostałe 2%  to kobiety HPA1a ujemne potencjalnie zagrożone. Te kobiety będą podane regularnym badaniom diagnostycznym w czasie trwania  ciąży,  aby  w odpowiednim momencie zastosować leczenie i doprowadzić do urodzenia zdrowego dziecka. Dodatkowo będziemy starali się ustalić, jakie badania (tzw. jakie biomarkery) mogą być przydatne w  przewidywaniu  choroby u płodu – wiadomo bowiem, że nie zawsze choroba występuje.  Projekt  obejmuje  badania profilaktyczne   u 600 kobiet  HPA1a ujemnych, których  płody i noworodki będą  bezpośrednimi beneficjentami programu.  Wyniki  projektu pozwolą opracować  system badań możliwy do zastosowania u wszystkich polskich kobiet – będzie to długoterminowy efekt projektu. Projekt ma również  aspekt czysto naukowy, ponieważ wykorzystując  próbki  krwi tych  kobiet będziemy prowadzili badania nad patomechanizmem choroby.  Dzięki przeprowadzonym badaniom poprawi się w Polsce system wykrywania i leczenia AIMPN.  Zespoły polski i norweski od wielu lat zajmują  się pracami diagnostycznymi i naukowymi nad AIMPN i obie strony   będą czerpać korzyści ze  współpracy w ramach projektu. Projekt ten może stanowić podstawę  wieloletniej współpracy, między innymi ze względu na utworzenie wspólnego Biobanku próbek. Strona Projektu PREVFNAIT: www.konfliktplytkowy.ihit.waw.pl.