Zakład Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej

Adres:  ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa

Tel.  (22) 34-96-611  i (22) 34-96-663
Fax. (22) 34-96-611
e-mail: sekimmunologia@ihit.waw.pl 

 

Kierownik:  prof. dr hab. n. med. Ewa Brojer (Diagnosta Laboratoryjny, Specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej)

Konsultanci: prof. dr hab. n. med. Krystyna Maślanka, dr n. farm. Bogumiła Michalewska (Diagnosta laboratoryjny, Specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej)
Adiunkci: dr n. przyr. Katarzyna Guz (Diagnosta Laboratoryjny, Specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej), dr n. przyr. Agnieszka Orzińska (Diagnosta Laboratoryjny), dr n. med. Małgorzata Uhrynowska (Specjalista transfuzjologii klinicznej, specjalista neurolog, Diagnosta Laboratoryjny)

Starszy Asystent Diagnosta Laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej: mgr Monika Pelc-Kłopotowska, mgr Hanna Łopieńska, mgr Patrycja Łopacz, mgr Beata Wojciechowska, mgr Magdalena Michalik

Asystent Diagnosta laboratoryjny: mgr Justyna Bednarz, mgr Agnieszka Gierszon, mgr Ewa Gołaszewska, mgr Justyna Spychalska, mgr Justyna Smolarczyk-Wodzyńska (urlop wychowawczy), mgr Magdalena Krzemienowska, mgr Pamela Bartoszewicz, mgr Joanna Skulimowska, mgr Anna Kiszło, mgr Justyna Pastuszka, mgr Anna Myślińska (urlop wychowawczy), mgr Anna Główka (urlop wychowawczy), mgr Edyta Klimczak-Jajor, dr Monika Majewska-Wierzbicka (zastępstwo)

Młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej: mgr Karolina Surma (zastępstwo), mgr Anna Cichorz (zastępstwo), mgr Wioleta Wodyk (zastępstwo), mgr Ewelina Sokół (urlop macierzyński), mgr Magdalena Ołdak (urlop macierzyński), mgr Justyna Duda (zastępstwo), mgr Honorata Mazowiecka, mgr Paula Sasimowska (urlop wychowawczy),

Młodszy asystent: Sylwia Purchla-Szepioła (urlop macierzyński),  mgr Beata Szczepaniak, mgr Jadwiga Szczepaniak

Technicy: st. tech. Ewa Dudnikow, st. tech. Beata Sierocka, st. tech. Anna Pilzak
Pomoc laboratoryjna: Małgorzata Tratkiewicz
Sekretariat: Katarzyna Stachurska

Zakład prowadzi działalność diagnostyczną, naukową, dydaktyczną i ekspercką w zakresie immunologii hematologicznej i transfuzjologicznej. Celem działalności jest opracowywanie i wdrażanie metod badawczych zapewniających bezpieczne przetaczanie krwi i jej składników, nowoczesnych metod diagnostyki allo- i autoimmunizacji antygenami erytrocytów, płytek i leukocytów, wrodzonych i nabytych anemii hemolitycznych i badań chimeryzmu.

Do głównych zadań Zakładu należy również nadzór merytoryczny nad badaniami w dziedzinie immunologii transfuzjologicznej prowadzonymi w jednostkach Publicznej Służbie Krwi. Zakład prowadzi programy oceny jakości i audytuje laboratoria funkcjonujące w centrach krwiodawstwa i w szpitalach, które zajmują się badaniami immunohematologicznymi warunkującymi bezpieczne przetaczanie krwi i jej składników i badaniami w zakresie konfliktów matczyno-płodowych.

W prowadzonym przez Zakład Krajowym Programie Zewnętrznej Oceny Jakości dla Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej (KPZOJLiT), uczestniczy blisko 400 laboratoriów. Zakład prowadzi także badania dopuszczające odczynniki z zakresu immunologii transfuzjologicznej oraz wykonuje ekspertyzy dotyczące aparatury.

Pracownie wchodzące w skład zakładu biorą udział w międzynarodowych programach zewnętrznej kontroli jakości (UK NEQAS, programy oceny jakości Międzynarodowego Towarzystwa Przetaczania Krwi (ISBT).

Zakład prowadzi liczne szkolenia, kursy i wykłady dla diagnostów specjalizujących się w laboratoryjnej transfuzjologii medycznej, dla lekarzy specjalizujących się w hematologii i transfuzjologii klinicznej oraz dla lekarzy ginekologów, położników i neonatologów.

W skład Zakładu wchodzą Pracownie: Immunologii Krwinek Czerwonych, Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi, Immunopatologii Ciąży, Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie, Grup Krwi i Prób Zgodności oraz Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu oraz Krajowy Program Zewnętrznej Oceny Jakości dla Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej.

Naukowe zainteresowania Zakładu wiążą się z profilem prowadzonej działalności diagnostycznej i eksperckiej i dotyczą immunologii krwinek czerwonych, płytek krwi i granulocytów, konfliktów matczyno-płodowych i chorób płodu i noworodka wywalanych alloprzeciwciałami do tych komórek (choroba hemolityczna płodu noworodka, alloimmunologiczna małopłytkowość płodu/noworodka, alloimmunologiczna granulocytopenia płodu/noworodka), badań chimeryzmu po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych i diagnostyki wrodzonych i nabytych niedokrwistości hemolitycznych oraz dyserytropoetycznych. Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi jako jedyna w Polsce zajmuje się diagnostyką ostrej poprzetoczeniowej niewydolności oddechowej – TRALI (transfusion-related acute lung injury).

W ciągu ostatnich lat Zakład prowadził, wspólnie z Uniwersytetem w Tromso (Norwegia) badania nad alloimmunologiczną małopłytkowością płodów i noworodków w ramach grantu pt. „ Zapobieganie alloimmunologicznej małopłytkowości płodów i noworodków w Polsce”  („Prevention of foetal/neonatal alloimmune thrombocytopenia (FNAIT) in Polish new-borns”). Projekt finasowany jest ze środków Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, w ramach Umowy Projektu nr Pol-Nor/203111/69/2013 Kierownik: prof. Ewa Brojer. Okres realizacji: 01.10.2013 -03.03.2017. Opracowano procedury niskokosztowych metod identyfikacji kobiet, u których na płytkach krwi nie ma antygenu HPA-1a, których potomstwo jest potencjalnie zagrożone chorobą zwaną alloimmunologiczną małopłytkowością płodu/noworodka (AIMPN) z powodu konfliktu płytkowego, który wystąpi gdy dziecko odziedziczy antygen HPA1a od ojca. Choroba ta występuje rzadko (1/1000 żywo urodzonych dzieci), ale może okazać się niezwykle groźna i powodować krwawienia u płodu lub niemowlęcia. Krwawienia mogą spowodować uszkodzenia mózgu, a w nielicznych przypadkach doprowadzić nawet do śmierci dziecka. Wykonaliśmy badania u blisko 25 tysięcy kobiet i wykazaliśmy, że u ok. ~2.4% istnieje potencjalnie zagrożenie chorobą płodu lub noworodka. Te kobiety oraz ojcowie ich dziecka były poddane badaniom diagnostycznym w czasie trwania ciąży, aby w odpowiednim momencie zastosować leczenie i doprowadzić do urodzenia zdrowego dziecka. Badania obejmowały oznaczenie genotypu HPA-1a ojca i genotypowanie antygenu HLA DRB3*01:01 oraz regularne badanie przeciwciał anty-HPA-1a u matki. W chwili wykrycia przeciwciał kobieta była kierowana pod opiekę ośrodka ginekologicznego specjalizującego się w leczeniu AIMPN w czasie ciąży. Projekt miał również aspekt naukowy, ponieważ wykorzystując próbki krwi tych kobiet utworzyliśmy Polsko-Norweski Biobank , który będzie wykorzystywany do badań nad patomechanizmem choroby. Dzięki przeprowadzonym badaniom wzrosła w Polsce świadomość istnienia choroby wywołanej konfliktem płytkowym HPA-1a co spowoduje poprawę jej wykrywania i leczenia. Zespoły polski i norweski od wielu lat zajmują się pracami diagnostycznymi i naukowymi nad AIMPN i obie strony  będą czerpać korzyści ze współpracy w ramach projektu. Szczegóły projektu PREVFNAIT: www.konfliktplytkowy.ihit.waw.pl.

 

Spis publikacji.

2018
•    Michalewska B, Olsson ML, Naremska G, Walenciak J, Hult AK, Ozog A, Guz K, Brojer E, Storry JR. FUT1 mutations responsible for the H-deficient phenotype in the Polish population, including the first example of an abolished start codon. Blood Transfus. 2018 Jan;16(1):101-104. doi: 10.2450/2016.0135-16

2017
•    Orzińska A, Guz K, Mikula M, Kulecka M, Kluska A, Balabas A, Pelc-Kłopotowska M, Ostrowski J2,3, Brojer E1. A preliminary evaluation of next-generation sequencing as a screening tool for targeted genotyping of erythrocyte and platelet antigens in blood donors Blood Transfus. 2017 Mar 10:1-8. doi: 10.2450/2017.0253-16.
•    Guz K., Uhrynowska M., Kopeć I., Dębska M., Husebekk A., Brojer E.: Recent advances in understanding the clinical relevance of antiplatelet alloantibodies. Polish Archives of Internal Medicine 2017;127(3), 190-194.
•    Orzińska A, Guz K, Mikula M, Kulecka M, Kluska A, Balabas A, Pelc-Kłopotowska M, Ostrowski J, Brojer E.:A preliminary evaluation of next-generation sequencing as a screening tool for targeted genotyping of erythrocyte and platelet antigens in blood donors. Blood Transfus. 2017 Mar 10:1-8. doi: 10.2450/2017.0253-16. PMID:28287381

2016
•    Polin H, Pelc-Klopotowska M, Danzer M, Suessner S, Gabriel C, Wilflingseder J, Żmudzin A, Orzińska A, Guz K, Michalewska B, Brojer E. Compound heterozygosity of two novel RHAG alleles leads to a considerable disruption of the Rh complex. Transfusion. 2016 Apr;56(4):950-5. doi: 10.1111/trf.13476.PMID:27079312
•    Brojer E, Husebekk A, Dębska M, Uhrynowska M, Guz K, Orzińska A, Dębski R, Maślanka K. Fetal/Neonatal Alloimmune Thrombocytopenia: Pathogenesis, Diagnostics and Prevention.Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 2016 Aug;64(4):279-90. doi: 10.1007/s00005-015-0371-9. Epub 2015 Nov 12.PMID:26564154
•    Jezela-Stanek A, Ciara E, Piekutowska-Abramczuk D, Trubicka J, Jurkiewicz E, Rokicki D, Mierzewska H, Spychalska J, Uhrynowska M, Szwarc-Bronikowska M, Buda P, Said AR, Jamroz E, Rydzanicz M, Płoski R, Krajewska-Walasek M, Pronicka E. Congenital disorder of glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchor biosynthesis--The phenotype of two patients with novel mutations in the PIGN and PGAP2 genes.Eur J Paediatr Neurol. 2016 May;20(3):462-73. doi: 10.1016/j.ejpn.2016.01.007. Epub 2016 Feb 4.PMID:26879448
•    Jaworski K, Maślanka K, Jakimiuk A, Łopacz P, Panin P, Kosior DA. Transfusion-related acute lung injury in a young woman with ectopic pregnancy - case report and literature review. Ginekol Pol. 2016;87(3):231-4. doi: 10.17772/gp/61991.PMID:27306135

2015
•    Orzińska A, Guz K, Dębska M, Uhrynowska M, Celewicz Z, Wielgo M, Brojer E. 14 Years of Polish Experience in Non-Invasive Prenatal Blood Group Diagnosis. Transfus Med Hemother. 2015 Nov;42(6):361-4. doi: 10.1159/000440821. Epub 2015 Nov 3. Erratum in: Transfus Med Hemother. 2016 Jan;43(1):54. PMID:26733766
•    Guz K, Nasiłowska B, Tomaszewska A, Orzińska A, Smolarczyk-Wodzyńska J, Krzemienowska M, Hałaburda K, Przybylski M, Jędrzejczak WW, Mariańska B, Brojer E. Real-Time PCR Analysis of Chimerism in T Cell Subsets as an Early Predictor of Graft-Versus-Host Disease Following Allogeneic Stem Cell Transplantation.Ann Transplant. 2015 Dec 3;20:720-8.PMID:26632547
•    Brojer E, Husebekk A, Dębska M, Uhrynowska M, Guz K, Orzińska A, Dębski R, Maślanka K. Fetal/Neonatal Alloimmune Thrombocytopenia: Pathogenesis, Diagnostics and Prevention.Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 2016 Aug;64(4):279-90. doi: 10.1007/s00005-015-0371-9. Epub 2015 Nov 12. Review.PMID:26564154
•    Grabarczyk P, Kopacz A, Sulkowska E, Kubicka-Russel D, Mikulska M, Brojer E, Łętowska M. Blood donors screening for blood born viruses in Poland.Przegl Epidemiol. 2015;69(3):473-7, 591-5. English, Polish. PMID:26519842
•    Orzińska A, Guz K, Michalewska B, Brojer E. Molecular screening of the Cw antigen for typing donors compatible with patients with anti-MAR-like antibodies.Blood Transfus. 2015 Sep 22;14(6):573-576. doi: 10.2450/2015.0044-15. PMID:26509828
•    Spychalska J, Uhrynowska M, Pyl H, Klimczak-Jajor E, Kopeć I, Peciakowska M, Gutowska R, Gawlak M, Słomska S, Dąbkowska S, Szczecina R, Dębska M, Brojer E. Standardization of the quantitative flow cytometric test with anti-D antibodies for fetomaternal hemorrhage in RhD negative women.Ginekol Pol. 2015 Jul;86(7):486-93. Polish. PMID:26376524
•    Agapova M, Lachert E, Brojer E, Letowska M, Grabarczyk P, Custer B. Introducing Pathogen Reduction Technology in Poland: A Cost-Utility Analysis.Transfus Med Hemother. 2015 May;42(3):158-65. doi: 10.1159/000371664. Epub 2015 Apr 16.PMID:26195929
•    Laperche S, Nübling CM, Stramer SL, Brojer E, Grabarczyk P, Yoshizawa H, Kalibatas V, El Elkyabi M, Moftah F, Girault A, van Drimmelen H, Busch MP, Lelie N. Sensitivity of hepatitis C virus core antigen and antibody combination assays in a global panel of window period samples.Transfusion. 2015 Oct;55(10):2489-98. doi: 10.1111/trf.13179. Epub 2015 May 27.PMID:26013970
•    Uhrynowska ME, Dębska M, Guz K, Orzińska A, Wróbel A, Maślanka K, Dębski R, Brojer E. PREVFNAIT prevention of foetal/neonatal alloimmune thrombocytopenia (FNAIT) in Polish foetuses and newborns--the PREVFNAIT program.Ginekol Pol. 2015 Jan;86(1):62-6. Polish. PMID:25775877
•    Maślanka K, Uhrynowska M, Łopacz P, Wróbel A, Smoleńska-Sym G, Guz K, Lachert E, Ostas A, Brojer E. Analysis of leucocyte antibodies, cytokines, lysophospholipids and cell microparticles in blood components implicated in post-transfusion reactions with dyspnoea. Vox Sang. 2015 Jan;108(1):27-36. doi: 10.1111/vox.12190. Epub 2014 Aug 18. PMID:25134637
•    Guz K, Uhrynowska M, Kopeć I, Dębska M, Husebekk A, Brojer E. Recent advances in understanding the clinical relevance of antiplatelet alloantibodies.Pol Arch Intern Med. 2017 Mar 31;127(3):190-194. doi: 10.20452/pamw.3932. Epub 2017 Feb 3.PMID:28377559