Zakład Transfuzjologii

Adres:           ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
Tel.                 22 34-96-371
Fax.                22 34-96-372
e-mail:           bloodorg@ihit.waw.pl

Kierownik:   prof. dr hab. n. med. Magdalena Łętowska

Zastępca: dr n. farm. Jolanta Antoniewicz-Papis

Profesor: prof. dr hab. n. med. Ryszard Pogłód

Profesor wizytujący: dr n. med. Zbigniew Szczepiórkowski

Adiunkci:  dr n. med. Aleksandra Rosiek, dr. n. farm. Elżbieta Lachert, dr n. farm. Jolanta Antoniewicz-Papis
Asystent: dr n. farm. Jolanta Kubis
Młodszy asystent: mgr Artur Ejduk, mgr Agata Mikołowska, mgr Aleksandra Czajkowska
Lekarze: lek.med. Lech Rzymkiewicz, lek. med. Monika Grzegorek
Diagności laboratoryjni: mgr Ewa Mik, mgr Aneta Górecka, mgr Anna Kuziak, mgr Ewa Potocka, mgr Anna Tomaszewska, mgr Anna Wilk, Karolina Solecka, mgr Tomasz Jankowski
Anglista: mgr Krystyna Dudziak
Prawnik: mgr Martyna Romańska – Płużańska
Technicy: st. tech. Małgorzata Pawlik, st. tech. Bożena Wasilewska, st. tech. Elżbieta Wiśniakowska
Pomoc laboratoryjna: Marzena Kłokocka, Elżbieta Kępka
Informatycy: Paweł Kłobukowski, inż. Krzysztof Sutkowski

Pielęgniarki: Marzena Wójcik, Elżbieta Zawirska, Iwona Dziarnowska, Bożena Knyt, Monika Matusz, Milena Prusaczyk, Ewa Szczepańska, Beata Wiśniewska, Ewa Pietrowiak
Sekretariat: Żaneta Mioduszewska, Karolina Milewska, Elżbieta Kowalczyk.


Zakład prowadzi działalność naukową i usługową w dziedzinie transfuzjologii i mikrobiologii, a także realizuje szkolenia i udziela konsultacji w tym zakresie. Prowadzi również Krajowy Rejestr Dawców Krwi, Ośrodek Dawców Szpiku, Bank Komórek Krwiotwórczych i Bank Krwi oraz nadzoruje bezpieczeństwo leczenia składnikami krwi w Instytucie.
Zakład prowadzi także działalność organizacyjną wynikającą z zadań Ustawy o publicznej służbie krwi. Sprawuje merytoryczny nadzór nad jednostkami organizacyjnymi publicznej służby krwi, opracowuje wytyczne dobrych praktyk pobierania, badania, preparatyki, przechowywania i wydawania krwi i jej składników, a także przeprowadza kontrole w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (CKiK). Opracowuje także wytyczne dobrych praktyk dla szpitalnych banków krwi i pracowni immunologii transfuzjologicznych. Zakład kontroluje jakość
składników krwi wytwarzanych w CKiK oraz bierze udział w pracach związanych z rejestracją i zwalnianiem serii produktów krwiopochodnych. Ponadto w ramach współpracy z Ministerstwem Zdrowia (MZ) i Narodowym Centrum Krwi (NCK) bierze udział w pracach legislacyjnych z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Zakład Transfuzjologii uczestniczy w realizacji projektów Wspólnoty Europejskiej z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Działalność usługowa Zakładu obejmuje przygotowywanie do przeszczepiania komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku, przygotowywania „sztucznych łez” z autologicznej surowicy dla pacjentów z zespołem suchego oka w przebiegu zespołu GVHD, pobierania autologicznej krwi i jej składników w celu przygotowania preparatów kleju fibrynowego, żelu płytkowego i innych specjalistycznych składników krwi oraz wykonywania unikatowych badań specjalistycznych z zakresu transfuzjologii.

Działalność naukowa Zakładu dotyczy zagadnień metodyki otrzymywania i przechowywania krwi i jej składników oraz ich stosowania. Zakład prowadzi prace nad kliniczną oceną właściwości hemostatycznych i możliwościami zastosowania w lecznictwie kleju fibrynowego i autologicznych żeli płytkowych oraz sztucznych łez. Bierze również udział w badaniach oceniających jakość i bezpieczeństwo składników krwi przechowywanych w roztworach wzbogacających, poddawanych napromieniowaniu, inaktywacji i innym nowo wprowadzonym do krwiodawstwa procedurom.

Zakład prowadzi działalność szkoleniową organizując i uczestnicząc w prowadzeniu kursów z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa dla personelu zatrudnionego w jednostkach publicznej służby krwi, dla lekarzy w ramach specjalizacji z transfuzjologii klinicznej i innych specjalności lekarskich oraz dla diagnostów laboratoryjnych w ramach specjalizacji z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej. Zakład prowadzi również szkolenia indywidualne.

Zakład przygotowuje publikacje i rozdziały książkowe, które stanowią podstawę kształcenia specjalistycznego.
W Zakładzie działa Zespół d.s. Analizy Niepożądanych Zdarzeń i Reakcji w Krwiodawstwie i Krwiolecznictwie w Polsce, w skład którego wchodzą pracownicy tego Zakładu oraz Zakładu Wirusologii i Zakładu Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej. Zespół ten analizuje zgłoszenia niepożądanych reakcji poprzetoczeniowych oraz zdarzenia niepożądane związane z przetoczeniem krwi i jej składników nadsyłane z centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa z terenu całego kraju. Analizuje również postępowanie centrów w przypadku wystąpienia takich zdarzeń i reakcji. Działalność tego zespołu stanowi istotny element procesu czuwania nad bezpieczeństwem krwi.

W skład Zakładu wchodzą:
•    Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi,
•    Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych,
•    Pracownia Zapewnienia Jakości,
•    Pracownia Organizacji Służby Krwi,
•    Pracownia Mikrobiologii
•    Ośrodek Dawców Szpiku.

Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ryszard Pogłód
Zespół: lek. med. Lech Rzymkiewicz, mgr Beata Wiśniewska, Iwona Dziarnowska, Bożena Knyt, Monika Matusz, mgr Ewa Pietrowiak, Ewa Szczepańska, Marzena Wójcik, Elżbieta Zawirska, mgr Milena Prusaczyk, mgr Karolina Milewska
Tel. (22) 34-96-533
e-mail: ryszardpoglod@ihit.waw.pl; kmilewska@ihit.waw.pl
W Pracowni wykonywane są zabiegi aferezy leczniczej u pacjentów z Klinik i Oddziałów Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (IHiT) oraz zewnętrznych podmiotów leczniczych. Wykonuje się tu także separacje komórek krwiotwórczych krwi obwodowej dla pacjentów Instytutu oraz spoza Instytutu a także pobrania limfocytów (DLI) od pacjentów po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych. Lekarze Pracowni prowadzą kwalifikację dawców niespokrewnionych do pobrania komórek krwiotwórczych, zlecają i nadzorują mobilizację czynnikiem wzrostu kolonii granulocytów w przypadku pobrania tych komórek z krwi obwodowej oraz sprawują opiekę lekarską nad dawcami hospitalizowanymi w przypadku pobrania komórek krwiotwórczych ze szpiku. Pielęgniarki Pracowni bezpośrednio uczestniczą w zabiegu pobrania szpiku.
Ponadto wykonuje się zabiegi pozwalające uzyskać materiał wyjściowy do otrzymywania autologicznego kleju fibrynowego i żelu płytkowego oraz autologicznych „sztucznych łez”. Od grudnia 2016 r. w Pracowni pobierane są limfocyty do zabiegu fotoaferezy dla pacjentów z poprzeszczepienną chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi (GVHD).

Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych

Kierownik: dr n. farm Jolanta Antoniewicz-Papis
Zespół:  st. tech. Małgorzata Pawlik, inż. Krzysztof Sutkowski, Paweł Kłobukowski, mgr Anna Wilk, mgr Tomasz Jankowski, mgr Artur Ejduk
Tel. (22) 34-96-381
e-mail: ptlzbkk@ihit.waw.pl
W strukturach Pracowni działa Bank Komórek Krwiotwórczych (PTLzBKK), zajmujący się pobieraniem i przechowywaniem krwiotwórczych komórek macierzystych. W PTLzBKK wykonywane są niektóre specjalistyczne preparaty pochodzące z krwi i jej składników stosowane m. in. w leczeniu objawów zespołu suchego oka (tzw. „sztuczne łzy”). Bank Komórek Krwiotwórczych (BKK) zajmuje się badaniem, przetwarzaniem (preparatyka i kriokonserwacja), przechowywaniem oraz wydawaniem krwiotwórczych komórek macierzystych (KKM) pochodzących ze szpiku oraz krwi obwodowej. W BKK przechowywane są także preparaty krwi pępowinowej. System stosowany do identyfikowania preparatów KKM jest zgodny ze standardem ISBT 128. Pracownia wykonuje także zabiegi fotoaferezy dla pacjentów Instytutu i spoza Instytutu w przypadku pacjentów z poprzeszczepienną chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi (GVHD).
Ponadto pracownia prowadzi Krajowy Rejestr Dawców Krwi (KRDK).

Pracownia Zapewnienia Jakości

Kierownik: dr n. farm. Elżbieta Lachert
Zespół: dr n. farm. Jolanta Kubis, mgr Ewa Potocka, mgr Agata Mikołowska, st. tech. Elżbieta Wiśniakowska, Marzena Kłokocka, Elżbieta Kowalczyk
Tel. (22) 34-96-382
e-mail: bloodorg2@ihit.waw.pl .
W Pracowni Zapewnienia Jakości (PZJ) prowadzone są badania kontroli jakości składników krwi otrzymywanych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz kontroli seryjnej wstępnej produktów krwiopochodnych. Pracownia zajmuje się organizacją szkoleń specjalizacyjnych i doskonalących dla diagnostów laboratoryjnych i lekarzy. Sprawuje nadzór nad organizacją kontroli w jednostkach publicznej służby krwi. Na podstawie protokołów przesłanych przez centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa (CKiK) pracownicy PZJ dokonują analizy wyników badań kontroli jakości składników krwi otrzymanych w CKiK, monitorują stan wdrożenia metod inaktywacji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu i w KKP. Analiza badań kontroli jakości składników krwi umożliwia ocenę sposobu prowadzenia takich badań w poszczególnych CKiK, jak również ocenę jakości otrzymywanych składników krwi. W Pracowni otrzymuje się podstawowe składniki zarówno autologicznych jak i allogenicznych preparatów tkankowych: kleju fibrynowego i żelu płytkowego. Preparaty te mają szerokie zastosowanie w medycynie regeneracyjnej m.in. w leczeniu trudno gojących się ran (np. owrzodzenia podudzi, stopa cukrzycowa). W Pracowni wykonuje się cześć badań kontroli seryjnej wstępnej Gamma anty D oraz nadzoruje wykonywanie pozostałych badań. Przeprowadza się także procedurę zwalniania produktów krwiopochodnych w ramach procedury OCABR na podstawie przesłanej dokumentacji. PZJ świadczy także usługi na rzecz innych Pracowni Instytutu nadzorując na przykład walidacje procesów przechowywania przy zastosowaniu urządzeń chłodniczych oraz przeprowadzając kalibracje automatycznych pipet. Pracownia wykonuje także badania oceniające jakość nowej aparatury lub metod przeznaczonych do rutynowej pracy w CKiK.


Pracownia Organizacji Służby krwi

Kierownik: mgr Anna Tomaszewska
Zespół: dr n. med. Aleksandra Rosiek, mgr Krystyna Dudziak, mgr Martyna Romańska-Płużańska
Tel. (22) 34-96-379
e-mail: antomaszewska@ihit.waw.pl
Pracownia prowadzi działalność organizacyjno-merytoryczną wynikającą z zadań określonych ustawą o publicznej służbie krwi. Kierownik Pracowni pełni merytoryczny nadzór nad rozliczaniem ustawowych zadań, na które Instytut otrzymuje z MZ dotację celową oraz czynnie uczestniczy w cyklicznych jej rozliczeniach oraz planowaniu. W zakres tej działalności wchodzi miedzy innymi: prowadzenie Krajowego Rejestru Dawców Krwi (KRDK), merytoryczna weryfikacja sprawozdań z rocznej działalności CKiK, analiza zgłoszonych powikłań poprzetoczeniowych i niepożądanych zdarzeń oraz opracowywanie na ich podstawie rocznych sprawozdań dla Komisji Europejskiej. Na podstawie miesięcznych zestawień dotyczących stanów magazynowych KKCz w CKiK sporządza się zbiorcze raporty wraz z analizą porównawczą stanów magazynowych z lat poprzednich. Do zadań Pracowni należy również opracowywanie rocznego raportu dla EDQM i OMCL Network na podstawie badań wykonywanych w IHiT w ramach kontroli seryjnej wstępnej (KSW) oraz zwolnień administracyjnych orzeczeń OCABR.
W zakres działalności Pracowni wchodzi także przygotowywanie anglojęzycznych wersji prac naukowych na konferencje międzynarodowe dla pracowników Zakładów i Klinik IHiT oraz materiałów przeznaczonych do publikacji w kwartalniku Journal of Transfusion Medicine.

Pracownia Mikrobiologii

Kierownik: mgr Ewa Mik
Zespół: mgr Anna Kuziak, st. tech. Bożena Wasilewska, Elżbieta Kępka
Tel. (22) 34-96-616
e-mail: emik@ihit.waw.pl
Pracownia Mikrobiologii prowadzi diagnostykę mikrobiologiczną materiałów klinicznych od pacjentów Instytutu. Wykryte nowe mechanizmy oporności bakterii na antybiotyki są weryfikowane w Krajowym Ośrodku Referencyjnym i informacje te są na bieżąco przekazywane klinicystom. Dodatkowo sporządzane są kwartalne raporty dotyczące sytuacji mikrobiologicznej w poszczególnych klinikach. W laboratorium opracowywane są okresowe raporty sytuacji mikrobiologicznej klinik w oparciu o wyniki badań mikrobiologicznych i zużycie antybiotyków. Raz w roku Pracownia przygotowuje prezentacje sytuacji mikrobiologicznej w poszczególnych klinikach. Do zadań Pracowni należy monitorowanie błędów przedlaboratoryjnych i przekazywanie ich do Klinik Instytutu.

Ośrodek Dawców Szpiku

Kierownik: lek. med. Monika Grzegorek
Zespół: mgr Aleksandra Czajkowska, mgr Aneta Górecka, mgr Martyna Romańska-Płużańska
Tel. (22) 34-96-375
e-mail: ods@ihit.waw.pl
Ośrodek Dawców Szpiku prowadzi działalność edukacyjną i informacyjną w zakresie promocji dawstwa komórek krwiotwórczych od osób niespokrewnionych. Ośrodek rekrutuje w siedzibie IHiT oraz podczas ekip wyjazdowych pełnoletnich kandydatów na dawców komórek krwiotwórczych i wykonuje badania HLA (przy współpracy Pracowni Zgodności Tkankowej Zakładu Immunogenetyki). Prowadzi również Rejestr Dawców ODS IHiT, zasilając danymi wymaganymi ustawą Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej (CRNPDSiKP) i ściśle współpracuje z Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnym „Poltransplant”. ODS przyjmuje także do realizacji zlecenia z Poltransplantu m. in. badania uzupełniające –dotypowanie, typowanie potwierdzające. Personel ODS koordynuje ostateczną kwalifikację dawcy do oddania KK oraz opiekę nad dawcą po ich pobraniu.