Zakład Transfuzjologii

Adres:           ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
Tel.                 22 34-96-371
Fax.                22 34-96-372
e-mail:           bloodorg@ihit.waw.pl

Kierownik:   prof. dr hab. n. med. Magdalena Łętowska

Zastępca: p.o. dr n. farm. Elżbieta Lachert
Profesor: prof. nadzw. dr hab. n. med. Ryszard Pogłód
Adiunkci: dr n. farm. Aleksandra Dąbrowska, dr n. med. Aleksandra Rosiek
Asystent: mgr farm. Jolanta Kubis
Lekarze: lek. med. Hanna Gardecka, lek. med. Lech Rzymkiewicz
Chemik: mgr Karolina Janik
Diagności laboratoryjni: mgr Karolina Janik, mgr Anna Kuziak, mgr Agata Płodzich, mgr Ewa Potocka, mgr Anna Tomaszewska
Anglista: mgr Krystyna Dudziak
Technicy: st. tech. Andrzej Bogdanik, st. tech. Elżbieta Frankowska, st. tech. Zygmunt Krasiński, st. tech. Małgorzata Pawlik, st. tech. Bożena Wasilewska, st. tech. Elżbieta Wiśniakowska
Pomoc laboratoryjna: Marzena Kłokocka, Zofia Kwiecień
Sekretariat: Żaneta Mioduszewska

Zakład prowadzi działalność naukową i usługową w dziedzinie transfuzjologii i mikrobiologii, a także realizuje szkolenia i udziela konsultacji w tym zakresie. Zakład zajmuje się również prowadzeniem Krajowego Rejestru Dawców Krwi, Ośrodka Dawców Szpiku, Banku Komórek Macierzystych i Banku Krwi oraz prowadzi nadzór nad bezpieczeństwem leczenia preparatami krwiopochodnymi w Instytucie.

Zakład prowadzi także działalność organizacyjną wynikającą z zadań Ustawy o publicznej służbie krwi. Prowadzi merytoryczny nadzór nad jednostkami organizacyjnymi publicznej służby krwi, publikuje medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i ich wydawania, a także przeprowadza kontrole w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (CKiK). Zakład prowadzi kontrole jakości składników krwi wytwarzanych w CKiK oraz bierze udział w pracach związanych z rejestracją i zwalnianiem serii produktów krwiopochodnych. Ponadto w ramach współpracy z Ministerstwem Zdrowia (MZ) i Narodowym Centrum Krwi (NCK) bierze udział w pracach legislacyjnych z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Zakład Transfuzjologii monitoruje także realizację projektów Wspólnoty Europejskiej z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Działalność usługowa Zakładu obejmuje przygotowywanie do przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych z krwi obwodowej, szpiku oraz krwi pępowinowej, przygotowywania „sztucznych łez” z autologicznej surowicy dla pacjentów z zespołem suchego oka w przebiegu zespołu GVHD, pobierania autologicznej krwi i jej składników w celu przygotowania preparatów kleju fibrynowego, żelu płytkowego i innych specjalistycznych składników krwi oraz wykonywania unikatowych badań specjalistycznych z zakresu transfuzjologii.

Działalność naukowa Zakładu dotyczy zagadnień metodyki otrzymywania i przechowywania krwi i jej składników oraz ich stosowania. Zakład prowadzi prace nad kliniczną oceną właściwości hemostatycznych i możliwościami zastosowania w lecznictwie kleju fibrynowego i autologicznych żeli płytkowych. Zakład bierze udział w badaniach oceniających jakość i bezpieczeństwo składników krwi przechowywanych w roztworach wzbogacających, poddawanych napromieniowaniu, inaktywacji i innym nowo wprowadzonym do krwiodawstwa procedurom.

Zakład prowadzi działalność szkoleniową, organizując i uczestnicząc w prowadzeniu kursów z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa dla personelu zatrudnionego w jednostkach publicznej służby krwi, dla lekarzy w ramach specjalizacji z transfuzjologii klinicznej oraz dla diagnostów laboratoryjnych w ramach specjalizacji z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej. Zakład prowadzi również szkolenia indywidualne.

W skład Zakładu wchodzą Pracownie Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi, Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych, Zapewnienia Jakości, Organizacji Służby Krwi, Mikrobiologii oraz Ośrodek Dawców Szpiku.